Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!

Historische informatie betreffende de stad Coevorden en de andere dorpen in de gemeente Coevorden vindt u op de historische website van de gemeente Coevorden. U vindt daar ook liks naar de andere historische verenigingen in de gemeente Coevorden: http://geschiedenis.coevorden.nl/

Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. H. Stevens
 Dorpsstraat 80, 7863 PD Gees - telefoon 06-46 45 06 47
 e-mail:
-Penningmeester & Ledenadministratie: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Witte Zand 23, 7861 BH  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: dhr. H. ten Napel
 Toldijk 25, 7864 TL  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 13 68
 e-mail:
-Lid: mevr. W. Vleems-Hendriks
 Dorpsstraat 72, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 58 13 78
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2022: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2017 halve prijs).

Knop naar top

Laatste Nieuws
Tolhek De Klencke
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk was het zover. Het project "Tolhek De Klencke" is afgerond. Op 21 mei jl. is, het in bijzijn van een aantal bestuursleden, vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en een aantal leden van Klenckerheugte, het tolhek, gemaakt door Lucas Jalving en Hans Meijer onder auspiciën van Harm Jan Lesschen, aan het begin van de Mosterddijk officieel overgedragen aan de vereniging Natuurmonumenten.
Het project, opgestart in 2014, werd steeds vertraagd door levering van de materialen, de personele wisselingen in het beheer bij Natuurmonumenten en de coronacrisis.

Boeken te koop
De vereniging is in het bezit gekomen van een groot aantal "Drentheboeken". Drentstalige romans, gedichtenbundels, boeken over oude gebruiken en over natuur en landschap. Deze boeken zijn afkomstig van de plaatselijke bibliotheek die ze vanwege ruimtegebrek uit de collectie moest halen. Een groot aantal van deze boeken hebben wij dubbel en zijn voor een zacht prijsje te koop bij onze leden van het archief. Bent u geïnteresseerd, kom dan eens langs tijdens de openstellingen van het archief.

Ledenavond 11 oktober 2022
Als de corona het toelaat is de eerstvolgende ledenavond gepland op 11 oktober a.s. Tijdens deze avond zal Bernhard Hanskamp een lezing verzorgen met als thema "Bewogen ruimte 2020". Hanskamp gaat in deze lezing in op de veranderingen die in het landschap in Drenthe hebben plaatsgevonden. De ledenavond wordt gehouden in zaal De Zwerfkei te Gees en begint om 19:45 uur. Toegang is gratis.

Begrotingsvergadering 8 november 2022
Tijdens deze ledenavond zal de penningmeester aan u de begroting voor het jaar 2023 presenteren. Na het officiële gedeelte zal de heer Gerrit Hegen, oud-inwoner van Gees en oud-dierenarts te Sleen, een lezing verzorgen met als titel "De geschiedenis en het perspectief van de landbouw in onze streek"
De ledenavond zal worden gehouden in zaal De Zwerfkei te Gees en begint om 19:45 uur. De toegang is gratis.

De Canon Klenckerheugte
Voor- en achterkant van het boek "Canon Klenckerheugte"
Onlangs heeft de Historische Vereniging Klenckerheugte een nieuw lees- en kijkboek het licht doen zien, de Canon Klenckerheugte. In dit boek wordt de geschiedenis van Zwinderen, Gees en Oosterhesselen en omgeving beschreven in vijftig zogenaamde vensters. Ieder venster beschrijft overzichtelijk en toegankelijk een onderwerp dat van belang is voor de geschiedenis van het gebied. Het boek telt 264 pagina's en is geïllustreerd met ongeveer vijfhonderd afbeeldingen.

Op 26 maart jl. bestond de Historische Vereniging Klenckerheugte twintig jaar. Bij de viering van het 15-jarig bestaan ontstond het idee een canon te maken en die bij de viering van het 20-jarig bestaan te presenteren. Het boek was op tijd klaar. Helaas kon de presentatie tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de vereniging vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden.

Leden van Klenckerheugte krijgen het boek gratis. Nieuwe leden krijgen het boek eveneens gratis onder de voorwaarde dat zij minimaal twee jaar lid blijven. Het lidmaatschap van de vereniging kost € 18,00 per jaar. Wilt u lid worden van de vereniging en naast dit mooie boek jaarlijks vier tijdschriften met interessante artikelen ontvangen? Meldt u dan aan als lid bij Herman Meijer (tel.: 06 10 72 77 79 of e-mail: ). Het lidmaatschap geeft tevens het recht de ledenavonden te bezoeken en (over het algemeen gratis) deel te nemen aan andere activiteiten die de vereniging organiseert. Wilt u alleen een boek kopen? Neem dan contact op met bestuurslid Lammie Kuipers (tel.: 06 23 69 58 22 of e-mail: ). Losse boeken kosten € 25,00 per stuk.

Historische wandelroutes in Gees
In het dorp Gees zijn vanaf heden twee wandelroutes beschikbaar: "Historische Gees Beleefroute", een wandeling door het dorp Gees en de "Natuur Beleefroute Gees", een route langs 21 archeologische, historische en natuurlijke plekken. Deze wandelingen zijn ontwikkeld door een werkgroep van inwoners van Gees en de Historische Vereniging Klenckerheugte. De wandelboekjes zijn verkrijgbaar voor € 2,00 o.a. bij IJssalon Talenti, bij T.I.P. Gees en bij de Beeldentuin Gees.
De mogelijkheid bestaat dat u deze route onder begeleiding van een gids kunt maken.

Boek: "Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand"
Vanwege het grote succes moeten wij u mededelen dat het boek geheel is uitverkocht.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-K. Arp-Smid
 Boerhoorn 49, 7861 BX  Oosterhesselen - telefoon (0524) 58 18 01
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Van Liere Media, Emmen.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Robben, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
T.I.P., Dorpsstraat 43 te Gees.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2022-4 Knop naar nummer 2022-3 Knop naar nummer 2022-2 Knop naar nummer 2022-1

Nummer november 2022 jaargang 22 nr 4

- Beroepen van de inwoners van Oosterhesselen in 1945 -
Gienus Meijering
In 2002 verschen op initiatief van Onno Tammens en Jennie Bremer-Schepers een publicatie van de Historische Vereniging Klenckerheugte, genaamd "Oosterhesselen in de jaren 1930-1950". Hierin worden de woningen en hun bewoners in die tijd beschreven. Aan de hand van die publicatie heb ik onderzocht welke beroepen deze bewoners uitoefenden. Het was opmerkelijk dat in een boerendorp als Oosterhesselen nauwelijks 50 procent van de hoofdbewoners het beroep van boer uitoefende. In het navolgende deel een overzicht van de beroepen van de inwoners van Oosterhesselen rond 1945.

- Het vrolijke melkersspel, Coöperatieve Zuivelfabriek en korenmalerij 'Oosterhesselen' -
Harm Jan Lesschen
Het op de volgende bladzijden (in het tijdschrift) afgebeelde ganzenbordspel (koeienbordspel) is door de familie R. Kiers, Oosterhesselerweg 10 te Wachtum aan de Historische Vereniging Klenckerheugte geschonken. Het blijkt een bestaand spel te zijn, dat aangepast is voor de Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij te Oosterhesselen.

- De Hesseler rommelmarkt van OGZ -
Willy Gossen-Stadman en Corine van der Laan
Eind jaren '70, 1977 om precies te zijn, kwam bij gymnastiekvereniging OGZ de bodem van de kas aardig in zicht. Het toenmalige bestuur kwam bij elkaar om te kijken, hoe het tij te keren. Allerlei plannen kwamen voorbij, een van de bestuursleden opperde om balpennen te verkopen. Maar de toenmalige voorzitter stelde voor om een rommelmarkt te houden. Hij kende het fenomeen uit Amsterdam en een rommelmarkt leek hem de beste optie om de kas te spekken. De andere bestuursleden hadden zeker hun bedenkingen , maar gaven hem hierin het voordeel van de twijfel.

- De legerkist van Harm Fröme -
Herman Meijer
Onze vereniging, de Historische Vereniging Klenckerheugte, is dit jaar in het bezit gekomen van een legerkist. Op zich misschien niet zo bijzonder maar deze kist is gebruikt door Harm Fröme, een Hesseler die als militair uitgezonden werd naar Nederlands-Indië. Zijn naam, nummer, rang en legeronderdeel staan op de kist vermeld. Tevens staat de naam van het Passagiersschip Zuiderkruis, waarmee hij in 1948 terugkwam naar Nederland, op de kist afgedrukt. De kist werd aan de vereniging geschonken door de huidige bewoners van Middendorp 4 in Oosterhesselen.

- Jeugdsoos Papparazo- zo gewoon en zo bijbijzonder -
Liebeth Mennink
Een verhaal opgetekend na een gesprek met de initiatiefnemers halverwege de jaren 80 en het huidige bestuur.

- Uit het archief van Klenckerheugte: De knijpkat -
Theo Compagner
Knop naar top

Nummer augustus 2022 jaargang 22 nr 3

- Klaas Schepers, vergaderboer of rasbestuurder -
Herman Meijer
Wie tegenwoordig met de auto van Zweeloo via Meppen naar Dalen rijdt, laat Oosterhesselen letterlijk links liggen. In de jaren50 van de vorige eeuw besloot de gemeente Oosterhesselen het toenemend doorgaand verkeer uit het dorp te weren en werd een soort rondweg aangelegd. Deze weg kreeg de naam Weth. K. Schepersweg, genoemde naar de man die jarenlang raadslid en wethouder van de gemeente Oosterhesselen was en daarnaast allerlei andere maatschappelijke functies bekleedde. Wie was Klaas Schepers?

- Willem Scheltens, dominee in Oosterhesselen -
Jacob de Weerd
Nadat dominee Albertus Maagh in november 1791 uit Oosterhesselen was vertrokken, ontstond er een vacature die pas in 1793 werd vervuld. Op 10 maart van dat jaar deed Willem Scheltens zijn intrede. Hij bleef Oosterhesselen trouw tot zijn emeritaat op 31 december 1843 en was hier dus 50 jaar dominee.

- “Umdat het zo gung.” Hans Lugies, meer dan 60 jaar veehandelaar -
Ineke Lugies en Liesbeth Mennink
Hans Lugies. Geboren en getogen Hessler. Welbekend in de regio als veehandelaar. Vooral bekend bij boeren, maar ook een bekend gezicht omdat hij jarenlang paander was bij de rommelmarkt van de gymnastiekvereniging OGZ. Het leiden van het bij opbod verkopen van de mooie spullen was al voldoende reden om naar de rommelmarkt te gaan. Met zijn humor zorgde Hans ervoor dat er flink op de diverse spullen werd geboden. Hans handelde meer dan 60 jaar in met name koeien, Z'n droombaan was het niet. Maar, zoals Hans vaker zegt: "Het ging zo."

Knop naar top

Nummer mei 2022 jaargang 22 nr 2

- De militaire mobilisatie van 1939-1940 -
Jan Pier Cleveringa
Een jaar voor de inval op 10 mei 1940 werden in het hele land militaire verdedigingslinies aangelegd. In de gemeente Oosterhesselen was de Verlengde Hoogeveensche vaart onderdeel van de Q-linie, een verdedigingslinie die door de gemobiliseerde militaire verdedigd moest worden tegen een eventuele oprukkende vijand.

- Het was of de hemel zich voor ons opende, zoveel kostbaar eten -
Henk Nijkamp
Grietje Hogen Esch-ten Hool uit Oosterhesselen had bedacht om haar drie kleinkinderen elk een herinnering na te laten. Misschien leuk en bijzonder voor nu, maar zeker voor later en waardevol om door te vertellen aan een volgende generatie.

- Het dagboek van Hendrik Lunsing -
Harm Jan Lesschen
Hendrik Lunsing was kleermaker en woonde aan de Oude Steeg in Gees. Zijn vader was ook kleermaker. In de oorlog moest Hendrik zich melden voor de Arbeidseinsatz(verplicht werken in Duitsland). Hij weigerde dat. Later werd hij opgepakt en alsnog naar Duitsland getransporteerd. Hij hield hierover een dagboek bij.

- Onbekende Joodse oorlogsslachtoffers uit de voormalige gemeente Oosterhesselen -
Jan Pier Cleveringa
Ruim voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren de laatste Joodse inwoners van de voormalige gemeente Oosterhesselen verhuisd naar Coevorden en Hoogeveen. Daarvoor woonden zij in Gees. Wat tot voor kort onbekend was, is dat er in 1943 in Nieuw-Zwinderen een Joodse man werd gearresteerd die vijf weken later in Sobibor is omgekomen. Zijn vrouw, waar hij negen maanden eerder mee was getrouwd, overleefde de oorlog wel.

Knop naar top

Nummer januari 2022 jaargang 22 nr 1

- Annie Boesjes, twaalf jaar vroedvrouw in Oosterhesselen en Zweeloo -
Jan Pier Cleveringa
Op 25 jarige leeftijd besloot Annie Boesjes uit Gees verloskundige te worden. Na haar opleiding in Groningen was zij van 1919 tot 1931 vroedvrouw in de gemeente Oosterhesselen en Zweeloo en van 1931 tot 1940 gemeenteverloskundige te Veendam. Zij overleed net voor de oorlog uitbrak op 48 jarige leeftijd in maart 1940 te Gees, waar zij toen bij haar broer verbleef.

- Kuj goed melken? -
Herman Meijer
In de expositieruimte van Klenckerheugte in de Hesselerhof hangen twee ingelijste diploma’s: het “Getuigschrift voor goed melken” van Klaas Schepers en het diploma “Voormelker” van zijn zoon Henk. Deze diploma’s zijn behaald in respectievelijk 1926 en 1956.

- Veldnamen, cultuurhistorisch erfgoed - De taal van het landschap -
Harm Jan Lesschen
Mooie namen in stee van nummers
Ach het is jao een aole wet
Het laand giet pas veur je leven
Aj weet hoe ’t stukkie het
Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 2 november, 19 november, 7 december en 17 december 2022.

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Tevens bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 2 november, 19 november, 7 december en 17 december 2022.

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Jan Geitz, telefoon: (0524) 58 05 03, e-mail:

Knop naar top

Agenda 2022
 
Alle activiteiten onder voorwaarde dat de Corona-maatregelen het toelaten
 
08 novBegrotingsvergadering.
 Spreker Dhr G. Hegen met als onderwerp: De geschiedenis en het
 perspectief van de landbouw in onze streek.
 Aanvang 19:45 uur, zaal De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal Foto van het Kwartaal
"Café-Restaurant Schepers Oosterhesselen"
Gebouw 48 met VIOS en de jeugdsoos Papparazo

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
25,00 Canon Klenckerheugte.
15,00 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
19,90 En de Boermarke van Gees in het bijzonder.
3,00 Fietsroute "De Toorn van Tunaer".
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit
  de gemeente Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
2,00 Wandelroute "De Toorn van Tunaer".
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
35,00 Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand. Uitverkocht!
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
18,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2017 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari 2015 gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2021:
- Tentoonstelling "Gezichten van de bevrijding" in de maanden mei, juni en juli.
- Opknappen kazemat op de Oosterhesselerbrug.
- Uitgifte boek "Canon van Klenckerheugte".
Verder waren er, in verband met de Covid-maatregelen door de overheid, geen activiteiten.

Financieel verslag 2021:

Balans per 31 december 2021
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas151Algemene reserve10.931
Bank20.527Bestemmingsreserves7.617
Te ontvangen / Vooruit betaald0Te betalen / Vooruit ontvangen36
  Voordelig saldo2.094
    
 20.678 20.678

Staat van Baten en Lasten 2021
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift8.199Contributies11.786
Activiteiten560Subsidies1.188
Werkgroepen479Canon Klenckerheugte17.120
Archief en Expositieruimte1.800Overige baten383
Ledenwerving en Voorlichting0  
Canon Klenckerheugte16.455  
Overige kosten890  
Voordelig saldo2.094  
    
 30.477 30.477

Toelichting balans:

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief- en expositieruimte, reserve tijdschrift, en reserve publicaties.

Te ontvangen / vooruitbetaald
Deze post betreft vooruit ontvangen contributies voor 2022.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en het verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten van de vereniging.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Canon Klenckerheugte
Hieronder vallen de kosten en opbrengsten van het in 2021 uitgegeven boek Canon Klenckerheugte.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten van verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top