Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!

Historische informatie betreffende de stad Coevorden en de andere dorpen in de gemeente Coevorden vindt u op de historische website van de gemeente Coevorden. U vindt daar ook liks naar de andere historische verenigingen in de gemeente Coevorden: http://geschiedenis.coevorden.nl/

Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Ledenadm.: mevr. G. Duinkerken-Alting
 Weth. H. Euvingstraat 30, 7863 PM  Gees - telefoon: (0524) 58 14 76
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: mevr. S. Stevens-Beestheer
 Sternbosweg 9, 7864 TM  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 16 60
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2017: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2012 halve prijs). Het tijdschrift over Grevenberg kost € 10,00 per stuk.

Knop naar top

Laatste Nieuws
Tolhek op De Klencke
In het jaar 2013 hebben wij u in kennis gesteld van de plannen tot het oprichten van een tolhek bij het Tolhuis aan de Tolhuisweg op de Klencke.
De vereniging Natuurmonumenten heeft destijds de volledige medewerking toegezegd om te komen tot realisering van dit project. Echter in de verstreken tijd tussen september 2013 en heden is er bij Natuurmonumenten het een en ander gewijzigd. De leiding van de locatie De Klencke is gewijzigd en hierdoor zijn de gemaakte plannen onder in een lade beland. Gelukkig hebben wij de zaak met de huidige leiding weer kunnen oppakken en ligt het benodigde hout op dit moment te drogen in Nieuw Balinge. Wij hebben onze leden Hans Meijer en Lucas Jalving bereid gevonden het hout dusdanig te bewerken dat er een prachtig uitziend tolhek van kan worden gemaakt. Door Natuurmonumenten zal het benodigde hang- en sluitwerk worden besteld bij smid Masselink te Zweeloo. De verwachting is dat wij in de loop van 2017 over zullen kunnen gaan tot onthulling van dit object op De Klencke. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Ledenavond 10 oktober 2017
Roelof Keen uit Klazienaveen (oud inwoner van Oosterhesselen), bekend door zijn prestaties als gehandicaptensporter, komt deze avond vullen met vertelsels en verhalen over onder andere zijn sportavonturen en belevenissen. De avond begint om 19:45 uur in De Zwerfkei te Gees.

Begrotingsvergadering 14 november 2017
Na de begrotingsvergadering zal de heer Albert Haar uit Zuidwolde een lezing verzorgen met als titel "Van speulman tot Skik". De lezing gaat over de lichte muziek in Drenthe. Kwam er jaren geleden een speulman rond in de dorpen om zijn muziek ten gehore te brengen, tegenwoordig doen wij het met Skik, Tangerine en Mooi Wark op de radio. De avond begint om 19:45 uur in de Zwerfkei te Gees.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Drukkerij Scholma, Bedum.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2017-3 Knop naar nummer 2017-2 Knop naar nummer 2017-1 Knop naar nummer 2016-4

Nummer augustus 2017, jaargang 17, nr 3

- Herinneringen van Bertus -
Aukje Steegen-Groot.
"Wat is het verleden anders, dan de tijden die we ons willen herinneren" is een Chinees gezegde. Bertus Steegen vertelt verhalen en belevenissen die hij vroeger heeft ervaren.

- Unieke vondst in het kabinet van het Eeftinge Erve in Gees -
Gienus Meijering.
In het prachtige dorp Gees, op de hoek van de Schaapveensweg en de Oude Steeg staat onder de oude eikenbomen een boerderijtje. Van een vroegere bewoner van dit pand, Henk Jansen, ontvingen wij twee unieke pentekeningen van Jan Eefting, voormalige bewoner van deze boerderij, uit het jaar 1935.

- De Taol van oes darp -
Hans Jalvingh.
Hans Jalving is in 1936 geboren in Hesseln en woonde tot het jaar 1962 in 't Ende. Hij heeft zich op meerdere gebieden ingezet voor de streektaol.

- Jan Nijenhuis loopt een blauwtje -
Werkgroep Monumenten van Klenckerheugte.
De feestweek, 800 jaar Zwinderen, is al weer historie. Ter opluistering van het feest heeft Kees van Dijk een bijdrage geleverd aan dit feest met een lezing over de bijzondere gebeurtenissen uit dit dorp. Eén daarvan gaat over Jan Nijenhuis die leefde in de 18e eeuw en woonde op de plek waar nu Markeweg 9 is. Wat was er aan de hand met deze Jan? Wel, Jan loopt een blauwtje.

- Van elektriciteitshuisje tot Wereldwinkel -
Huib Minderhoud.
Ten noorden van de Nederlands Hervormde kerk staat een eenvoudig gebouwtje met één deur en een groot uitgevallen raam in de voorgevel. Opzij ervan bevind zich een lage bakstenen muur in de vorm van een op twee plaatsen onderbroken cirkel met daarin twee molenstenen.
Knop naar top

Nummer mei 2017, jaargang 17, nr 2

- De Vaart er in -
Ger de Leeuw.
Het achthonderd jaar oude Zwinderen is sinds 160 jaar onlosmakelijk verbonden aan de Verlengde Hoogeveensche vaart. Uitgestrekte landerijen werden op wrede wijze in tweeën geknipt. Gelukkig was er een verbinding door middel van een draaibrug, die intensief door mens en dier werd gebruikt. Ook bracht de vaart de nodige vertier in vroegere en tegenwoordige tijden.

- Het Bosbad -
Erik Lanting.
De huidige voorzitter Erik Lanting geeft in dit artikel een overzicht van de activiteiten van het in 2016 50 jaar bestaande bosbad in Zwinderen.

- Zwinderen in de tijd van de bisschop -
Werkgroep Monumenten Klenckerheugte.
Suinre, Swinre, Swijnre, Zwynre, Swinderen, Zwinderen. De naam van de plaats Zwinderen is in de loop der eeuwen regelmatig gewijzigd. De eerste aanduiding van Zwinderen in de archieven vinden we in een archiefstuk uit 1217. Zwinderen dus minstens 800 jaar oud.

- De geschiedenis van de brandweer -
Jan Braker en Herman Meijer.
De brandweer van de voormalige gemeente Oosterhesselen is onlosmakelijk verbonden aan het dorp Zwinderen. Sinds de oprichting van het brandweerkorps in deze gemeente was deze gehuisvest in Zwinderen. Lange tijd kwamen de leden van het korps uit Zwinderen. Dit artikel beschrijft de geschiedenis tot aan de gemeentelijke herindeling in 1998.
Knop naar top

Nummer januari 2017, jaargang 17, nr 1

- Herinneringen van Geesje Deen -
Aukje Steegen-Groot.
In het woordenboek van Van Dale staat: "Zich herinneren: zich voor de geest halen, zich voorstellen wat er in het verleden is gebeurd, wat er vroeger is gezien of gehoord". In een gesprek met Geesje Deen heeft zij haar gevraagd haar eens iets te vertellen over wat ze in de oorlogsjaren heeft beleefd. Wat kan zij zich daarvan nog herinneren.

- Pingoruïnes: de natuurlijke schatkamers van Drenthe -
Anja Verbers.
Drenthe kent een zeer hoge dichtheid aan mogelijke pingoruïnes, zo'n 2500 stuks. De laagtes in het landschap, vaak kleine ronde watertjes worden soms dobbes genoemd. De meesten zijn in het verleden uitgeveend, met name in de Tweede Wereldoorlog. Men had het veen nodig om turf te steken. Veel mogelijke pingoruïnes kun je niet zomaar zien, het zijn vaak natte plekken in het land of soms laagtes begroeit met bossages.

- Toen en nu -
Harm Jan Lesschen.
Het centrum van Oosterhesselen is in de loop van de jaren een aantal keren ingrijpend veranderd. Een serie van vier foto's geeft deze veranderingen nadrukkelijk weer. Het openbaar vervoer was vooral debet aan deze veranderingen.

- Stilte Oosterhesselen doorbroken -
Huib Minderhoud.
Maandag 3 augustus 1903. Met veel lawaai, blazend en knarsend komt de eerste stoomtram in Oosterhesselen tot stilstand naast café Deen. Voor Oosterhesselen is het tijdperk van de onverstoorbare dorpsstilte voorgoed afgesloten nu de EDS-lijn Hoogeveen - Zwinderen - Gees - Oosterhesselen - Sleen - Erm - Nieuw Amsterdam in gebruik is genomen.

- De tramwegkruising in Oosterhesselen -
Harm Jan Lesschen.
In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog was Oosterhesselen een gewoon dorp aan de EDS-lijn Hoogeveen - Nieuw Amsterdam. Dit veranderde langzamerhand, In 1914 reden per dag zes tram in vier verschillende richtingen.
Knop naar top

Nummer november 2016, jaargang 16, nr 4

- Remember us -
Henk Reinds.
Geallieerde soldaten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevrijding van ons land. Velen sneuvelden in de strijd, anderen hadden meer geluk en keerden terug op hun basis. James Moulton trof het. Hij kwam aan zijn parachute neer bij De Klencke.

- Vertrouwensman legt notarisambt neer -
Harrie Timmerman.
Notaris Onno Tammens, benoemd tot ereburger van de gemeente Oosterhesselen was op velerlei fronten maatschappelijk actief. Op 31 december 1991 legt hij zijn functie als notaris neer.

- Tammens hield het duffe notariswerk menselijk -
Leonie Groen.
Hij heeft het zo duffe notariswerk zo menselijk mogelijk proberen te houden. Gelijk met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek legt hij zijn functie neer. Een overzicht van de werkzaamheden van Onno Tammens en zijn voorganger, zijn vader Martinus Tammens.

- De geschiedenis van de familie Simons -
Jan Pier Cleveringa.
De geschiedenis van de laatste joodse familie, de familie Simons, uit Gees. Deze familie kwam in 1864 in Gees te wonen. Tijdens een van zijn reizen kwam hij in Gees terecht bij de familie Soosman.

- Reisboek voor Drenthe -
Redactie.
In 1952 verscheen Reisboek voor de provincie Drenthe. Het werd samengesteld, met medewerking van velen, door J. Bakker, directeur van de Provinciale VVV. Ook de gemeente Oosterhesselen werd hierin beschreven.
Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 6 september, 16 september, 4 oktober, 21 oktober, 1 november, 18 november, 6 december en 16 december.

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Teven bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Wie weet wie deze personen zijn?
Onderstaand een foto uit het fotoarchief van Klenckerheugte waar een schoolklas van de lagere landbouwschool in Oosterhesselen op staat (zie onder). De fotogroep wil graag weten wie deze personen zijn. Kent u de leerlingen, die samen met meester De Weerd, op deze foto staan? Geef dit even door aan de fotowerkgroep (Lucas Jalving) of aan de redactie van Klenckerheugte.
Een aantal onbekenden van de Landbouwschool.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 6 september, 16 september, 4 oktober, 21 oktober, 1 november, 18 november, 6 december en 16 december.

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Hans Abbing, telefoon (0524) 58 12 22. E-mail:

Knop naar top

Agenda 2017
 
06 sepOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
16 sepOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
04 oktOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
10 oktLedenavond.
 Spreker Roelof Keen met "Mijn levensverhaal" en andere vertelsels en verhalen.
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
21 oktOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
01 novOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
14 novBegrotingsvergadering.
 Na de pauze een lezing door Albert Haar met als titel
 "Van speulman tot Skik".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
18 novOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
06 decOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
16 decOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Genealogie
Deze werkgroep is onder meer bezig met gegevens te verzamelen van families in de dorpen.
Contactpersoon: Ab Kamping,
telefoon: (0524) 58 13 88, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
De familie Steegen.

De familie Steegen, met op de achtergrond café Mensingh, de barak die dienst deed ter vervanging van het afgebrande paviljoen.

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
15,00 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
19,90 En de Boermarke van Gees in het bijzonder.
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit
  de gemeente Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
10,00 Grevenberg (tijdschrift).
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
18,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2012 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari 2015 gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2016:

Wij organiseerden de volgende lezingen en ledenbijeenkomsten:
09 febLezing Kees van Dijk over Gees tussen 1200 en 11850.
26 mrtViering 3e lustrum Klenckerheugte.
12 aprLezing Gerben Dijkstra over de Franse tijd.
11 oktLezing Olav Reijers over het watererfgoed Coevorden.
08 novLezing Dieuwerke Houwing over het Oranjehuis.

Wij deden mee aan de volgende activiteiten:
04 meiHerdenking Plaatselijk Belang Oosterhesselen oorlogsslachtoffers.
21 juliWaren wij aanwezig op de zomermarkt te Gees.
10 sepOpen Monumentendag: expositie vlaggen en vaandels.

Financieel verslag:

Balans per 31 december 2016
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas55Algemene reserve10.939
Bank23.268Bestemmingsreserves10.761
Te ontvangen / Vooruit betaald0Te betalen / Vooruit ontvangen72
  Voordelig saldo1.551
    
 23.323 23.323

Staat van Baten en Lasten 2016
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift8.352Contributies12.609
Activiteiten237Subsidies250
Werkgroepen80Viering derde lustrum3.117
Archief en Expositieruimte1.830Overige baten1.155
Ledenwerving en Voorlichting69  
Viering derde lustrum3.656  
Overige kosten1.356  
Voordelig saldo1.551  
    
 17.131 17.131

Toelichting balans:

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief en expositie-ruimte, reserve tijdschrift en reserve publicaties.

Te betalen/vooruitontvangen
Deze post betreft vooruitontvangen contributies voor 2017.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en het verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten van de vereniging.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten van verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top