Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!

Historische informatie betreffende de stad Coevorden en de andere dorpen in de gemeente Coevorden vindt u op de historische website van de gemeente Coevorden. U vindt daar ook liks naar de andere historische verenigingen in de gemeente Coevorden: http://geschiedenis.coevorden.nl/

Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Ledenadm.: mevr. G. Duinkerken-Alting
 Weth. H. Euvingstraat 30, 7863 PM  Gees - telefoon: (0524) 58 14 76
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: mevr. S. Stevens-Beestheer
 Sternbosweg 9, 7864 TM  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 16 60
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2019: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2013 halve prijs).

Knop naar top

Laatste Nieuws
Tolhek op De Klencke
In het jaar 2013 hebben wij u in kennis gesteld van de plannen tot het oprichten van een tolhek bij het Tolhuis aan de Tolhuisweg op de Klencke.
De vereniging Natuurmonumenten heeft destijds de volledige medewerking toegezegd om te komen tot realisering van dit project. Echter in de verstreken tijd tussen september 2013 en heden is er bij Natuurmonumenten het een en ander gewijzigd. De leiding van de locatie De Klencke is gewijzigd en hierdoor zijn de gemaakte plannen onder in een lade beland. Gelukkig hebben wij de zaak met de huidige leiding weer kunnen oppakken en ligt het benodigde hout op dit moment te drogen in Nieuw Balinge. Wij hebben onze leden Hans Meijer en Lucas Jalving bereid gevonden het hout dusdanig te bewerken dat er een prachtig uitziend tolhek van kan worden gemaakt. Door Natuurmonumenten zal het benodigde hang- en sluitwerk worden besteld bij smid Masselink te Zweeloo. De verwachting is dat wij in de loop van 2019 over zullen kunnen gaan tot onthulling van dit object op De Klencke. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Begrotingsvergadering 13 november 2018
Na de begrotingsvergadering zal de avond worden gevuld door de heer Jans Tabak uit Diever. De heer Tabak verzorgt een lezing met als titel "De rouw in Drenthe". De heer Tabak laat zien hoe in vroegere tijden de uitvaartplechtigheden plaatsvonden.

Algemene Ledenvergadering 12 februari 2019
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal mevrouw Ineke de Hollander een lezing verzorgen met als titel "Interieurs in de boerderijen van Drenthe". De lezing gaat over de ontwikkeling van de Drentse hallenboerderij door de eeuwen heen. Zowel het bedrijfs-
gedeelte als het woongedeelte ondergingen veranderingen door de landbouwkundige, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Ledenavond 9 april 2019
Mevrouw Petra Wolthuis verzorgt deze avond een lezing met als titel "De april-mei stakingen in 1943". Het is dit jaar 76 jaar geleden dat de april-mei stakingen begonnen in Hengelo. De stakingen verspreidden zich razendsnel over Nederland. De nazi's reageerden meedogenloos.

Ledenavond 8 oktober 2019
De heer Henk Nijkeuter neemt ons deze avond mee in de "Drentse sagen, legenden en volksverhalen". Op koude winteravonden werden ze rondom de haard verteld. Van sommige volksverhalen bestaan meerdere versies, bijvoorbeeld over de reuzen Ellert en Brammert.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Drukkerij Scholma, Bedum.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2018-4 Knop naar nummer 2018-3 Knop naar nummer 2018-2 Knop naar nummer 2018-1

Nummer november 2018, jaargang 18, nr 4.

- De familie Mensingh in Zwinderen (2) -
Werkgroep Monumenten van Klenckerheugte.
Deze bijdrage is een vervolg op de bijdrage in het nummer van september 2018.

- Vroeger, toen er nog winters waren -
Harm Jan Lesschen.
Dertien oude schoolschriften in de kleuren groen en paars en enkele schriften zonder kaft vormen samen het oude archief van de ijsvereniging De Pandijk.

- Ruilverkavelingen in de vroegere gemeente Oosterhesselen (2) -
Bernhard Hanskamp.
Deze bijdrage is een vervolg op de bijdrage in het nummer van september 2018.

- Het was de moeite waard -
Harm Jan Lesschen.
Het boekje "Het was de moeite waard" verscheen in 2006. Drie (voormalige) boeren uit het ruilverkavelinggebied doen hun zegje over deze ruilverkavelingen.
Knop naar top

Nummer september 2018, jaargang 18, nr 3.

- VVO 45 jaar, 1973-2018 -
Harm Jan Lesschen.
Hoe een voetbal-, gymnastiek-, handbal-, en muziekvereniging het initiatief namen tot het oprichten van een volleybalvereniging.

- Ruilverkavelingen in de vroegere gemeente Oosterhesselen -
Bernhard Hanskamp.
In het werkgebied van de Historische Vereniging is de afgelopen 75 jaar heel wat ruilverkaveld en veel geïnvesteerd door de overheid. Er waren maar liefst zeven ruilverkavelingen in deze periode.

- De familie Mensingh in Zwinderen -
Werkgroep monumenten van Klenckerheugte.
De naam "Mensingh" was in Zwinderen, zeker voor oudere bewoners een begrip. Zeker vanwege het "café Mensingh" dat er jaren lang heeft gestaan en in 1943 totaal is afgebrand. Wellicht ook omdat het één van de rijkste families van het dorp was.

Knop naar top

Nummer mei 2018, jaargang 18, nr 2.

- 100 jaar streven naar vooruitgang -
Liesbeth de Groot.
Wij kijken terug naar de afgelopen 100 jaar dat VIOS bestaat. Hoe is het begonnen? Wat waren de hoogtepunten? En wat waren de minder leuke dingen?

- Privatisering, 1996-2016 -
Jans Kelder.
VIOS werd in 1993 door de gemeente benaderd met de vraag of er belangstelling bestond voor overname van het sportcomplex met bebouwing, privatisering genoemd.

- Bespiegeling achteraf -
Jans Kelder.
Privatisering, een woord dat in de loop van 20 jaar pas inhoud heeft gekregen. Toen wij er noodgedwongen instapten was dat een sprong in het diepe.

- Herinneringen van Luchienus Lunsing -
Ineke Lugies.
Luchienus Lunsing(1924-2018) was het oudste nog in leven zijnde voormalig lid van VIOS. Thuis bij hem in Emmen komen bij hem de verhalen los.

- Van VIOS naar betaald voetbal -
Ineke Lugies
In de geschiedenis van VIOS zijn er tot nu toe twee spelers geweest die het betaald voetbal hebben gehaald. Gienus Meijering en Jan Zwiers. Beiden dragen VIOS nog steeds een warm hart toe.

- De Groenploeg: Ploeg van werklust en humor -
Liesbrth de Groot.
Denk je aan VIOS... dan denk je aan de Groenploeg. Een groep vrijwilligers die er sinds jaar en dag voor zorgt dat de velden en Gebouw 48 er altijd piekfijn bij liggen.

- Ereleden en leden van verdienste van VIOS -
Liesbeth de Groot en de archiefcommissie.

- Overzicht voorzitters, secretarissen en penningmeesters -
Liesbeth de Groot en de archiefcommissie.
Knop naar top

Nummer januari 2018, jaargang 18, nr 1.

- Moord in Zweeloo -
Gienus Meijering.
In de roman "Rieks" van Marchien Eising, schrijfster uit Zweeloo, gaat het over het aloude thema: de liefde tussen een boerenknecht en een boerendochter. Rieks, de boerenknecht, krijgt verkering met de boerendochter Geertien. In het dorp Zweeloo kan dit niet ieders goedkeuring wegdragen.

- De laatste raadsvergadering -
Herman Meijer.
Het was op 31 december 2017 al weer twintig jaar geleden dat de gemeente Oosterhesselen ophield te bestaan. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling werd Oosterhesselen toegevoegd aan de nieuwe gemeente Coevorden.

- Waarde neef -
Roelof Havinga en redactie.
In 1912 vierde Oosterhesselen een groot schoolfeest. Roelof Havinga beschrijft dit feest in een brief aan zijn neef Hendrik Havinga.

- Toen en Nu: De O.L.S. op de Pallert in 1907 -
Harm Jan Lesschen.
In 1907 vond de feestelijke opening van de openbare lagere school op de Pallert plaats. Bij die gelegenheid werd een aantal bijzondere foto's gemaakt.

- Een boer uit Zwinderen in de Belgische opstand -
Kees van Dijk en monumentengroep Klenckerheugte.
De werkgroep monumenten van Klenckerheugte is bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van Zwinderen. Tijdens het onderzoek stuitten ze op een bijzonder artikel in de Proviciaal Drentse Courant en de Assen Courant van 15 november 1889.

- Foto's met een verhaal -
Berend Speelman.
In de oorlog, ongeveer 1941-1942, kwam bij de familie Speelman iemand wonen afkomstig uit de omgeving van Den Haag. De ouders van deze jongen, Juul de Hoog genaamd, waren ondergebracht in Zweeloo.
Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 1 november, 18 november, 6 december en 16 december.

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Teven bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 1 november, 18 november, 6 december en 16 december.

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Jan Geitz, telefoon (0524) 58 05 03.
Knop naar top

Agenda 2018
 
13 novBegrotingsvergadering.
 Spreker Jans Tabak met: de historie van de uitvaarten in Drenthe.
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
Agenda 2019
 
12 febAlgemene Ledenvergadering.
 Spreker I. den Hollander: Interieurs in boerderijen in Drenthe.
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
09 aprLedenavond.
 Spreker P. Wolthuis: April-mei stakingen in 1943.
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
08 oktLedenavond.
 Spreker H Nijkeuter: Drentse sagen, legenden en volksverhalen.
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
12 novBegrotingsvergadering.
 Spreker: nog niet bekend.
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
Graf Mensingh.

Het grafmonument van Geessiena Anna Mensingh en Jan Rigterink.

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
15,00 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
19,90 En de Boermarke van Gees in het bijzonder.
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit
  de gemeente Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
18,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2013 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari 2015 gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2017:

07 febLezing Anja Verbers over pingoruïnes.
11 aprLezing Mark Goslinga over fotografie tussen 1850 en 1910.
28 juniExpositie ten behoeve van 800 jaar Zwinderen.
27 juliZomeravondmarkt te Gees.
03 augMini Kerkenpad in Gereformeerde Kerk te Gees.
09 sepOpen Monumentendag.
16 sepAlzheimer Memory toer.
30 sepVliegers maken op de ouderwetse manier met de jeugd.
10 oktLezing Roelof Keen over zijn gehandicapten sportloopbaan.
14 novLezing Jan Bos over het vervoer van vroeger tot nu in Drenthe.

Financieel verslag 2017:

Balans per 31 december 2017
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas44Algemene reserve10.939
Bank23.268Bestemmingsreserves11.239
Te ontvangen / Vooruit betaald0Te betalen / Vooruit ontvangen36
  Voordelig saldo1.098
    
 23.312 23.312

Staat van Baten en Lasten 2017
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift8.959Contributies12.395
Activiteiten505Subsidies200
Werkgroepen13Overige baten767
Archief en Expositieruimte1.830  
Ledenwerving en Voorlichting17  
Overige kosten940  
Voordelig saldo1.098  
    
 13.362 13.362

Toelichting balans:

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief en expositie-ruimte, reserve tijdschrift en reserve publicaties.

Te betalen/vooruitontvangen
Deze post betreft vooruitontvangen contributies voor 2018.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en het verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten van de vereniging.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten van verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top