Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!
Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Ledenadm.: mevr. G. Duinkerken-Alting
 Weth. H. Euvingstraat 30, 7863 PM  Gees - telefoon: (0524) 58 14 76
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: mevr. S. Stevens-Beestheer
 Sternbosweg 9, 7864 TM  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 16 60
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2015: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2009 halve prijs). Het tijdschrift over Grevenberg kost € 10,00 per stuk.

Knop naar top

Laatste Nieuws
SAS-wing
Op 9 april 1945 veroverde het B squadron van het 1e Belgian SAS Parchutist Regiment de Oosterhesselerbrug over de Verlengde Hoogeveensche Vaart op de toenmalige Duitse bezetter. Hierdoor werd de weg vrijgemaakt voor de 1e Poolse Tankdivisie met als opdracht Noord Nederland te bevrijden.

Om deze gebeurtenis te herdenken zal op 9 april 2015, 14:00 uur, een gedenkplaat worden onthult die de volgende tekst vermeldt: "Op 9 april 1945 werd deze brug op de vijand veroverd door het 1st Belgian SAS Parachutist Regiment en het 1st Poolse Tankdivisie. Tijdens deze gevechtshandelingen zijn bijna alle huizen rond deze brug verbrand of ernstig beschadigd. De verovering van de brug droeg bij tot de bevrijding van Drenthe en Groningen."

Deze onthulling maakt deel uit van een "pelgrimstocht", welke elk jaar wordt ondernomen door SAS-er Jaak Daemen, die aan de bevrijding van Nederland deelnam, door de heer Raymond Holvoet, wier oom in Hattem door de bezetter werd vermoord en door de vereniging KTSA, die zich heeft voorgenomen de gesneuvelde SAS-ers jaarlijks te herdenken op alle plaatsen waar ze hebben gestreden en ook sneuvelden, in Frankrijk, België en Nederland.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze onthullingceremonie op 9 april 2015, 14:00 uur.


Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Drukkerij Scholma, Bedum.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
Snipsnaorderijen, Oude Steeg 26 te Gees;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees;
Jan Jansen Tweewielers, Brinkweg 3 te Zwinderen.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2015-1 Knop naar nummer 2014-4 Knop naar nummer 2014-3 Knop naar nummer 2014-2

Nummer februari 2015, jaargang 15, nr 1

- Twee stijgbeugels, eene steng en beenderen opgegraven in Zwinderen -
Harm Jan Lesschen.
In de provinciale Drentsche en Asser Courant van 23 december 1858 is een bericht opgenomen, waarin een bijzondere vondst bij Zwinderen wordt vermeld.

- De boerenbruiloft in veurgaonde eeuwen -
Harm Jan Lesschen.
Het verhaal van een wasschupsneuger in vroegere jaren. Hij nodigde de gasten uit voor een aanstaande bruiloft.

- De Boermarke van Gees -
Ger de Leeuw.
Na het schrijven van zijn vorige boek "De kerk in het midden" schrijft Ger de Leeuw nu een boek over de boermarke van Gees. Dit boek zal verschijnen in de maand april van 2015.

- Het ontstaan van de gymnastiekvereniging O.G.Z. -
Ger van Leeuwen.
Het begon allemaal in 1951, Meester Raak, hoofd van de lagere school in Oosterhesselen polste Ger van Leeuwen of hij geen zin had mee te werken aan de oprichting van een gymnastiekvereniging. Het begon allemaal in Gees. Gymnastiekleraar Ger van Leeuwen doet zijn verhaal over de eerste jaren.

Knop naar top

Nummer november 2014, jaargang 14, nr 4

- Het verhaal van M.O.B. en L.O.B. -
Gienus Meijering.
In dit verhaal wordt de familie Oldenbanning en Oldenbandringh besproken, alsmede de boerderijen die door deze families is Oosterhesselen zijn gebouwd en bewoond.

- Drie Podagristen en Oosterhesselen -
Harm Jan Lesschen.
Het verhaal van de drie podagristen Dubbeld Hemsing van der Scheer, Harm Boom en Alexander Lodewijk Lestugeon die te voet van Bad Bentheim, na behandeling aldaar, te voet terug gingen naar Drenthe en in hun dagboek het dorp Oosterhesselen beschreven.

- Tramcafé Deen -
Geesje Arnolda Deen.
Bij de tramkruising Assen-Coevorden en Hoogeveen-Nieuw Amsterdam in Oosterhesselen stond café Deen. Hier werd bij wachttijden door de passagiers koffie of een borrel gedronken. Verder een overzicht van al hetgeen in en om dit café gebeurde in de tijd van de stoomtram.

- Het Zwindersche veld -
Harm Jan Lesschen.
"Het werkende land" heet het boek van W.J. van Balen met als ondertitel "de opbouw van Nederland in moeilijke tijden". Een verhaal over de ontginning van het Zwindersche Veld thans geheten Nieuw Zwinderen.

- Alexander Lodewijk Lesturgeon bij zijn overlijden -
Harm Jan Lesschen.
De sterfdag, 18 juni 1878, van dominee Lesturgeon. Een gedicht van Jan Schuring en een brief van Marchien Schuring, beiden grote bewonderaars van deze dominee.

Knop naar top

Nummer september 2014, jaargang 14, nr 3

- De Verlengde Hoogeveensche Vaart -
Harm Jan Lesschen.
In 1847 diende jhr. A.W. van Holthe tot Echten samen met een aantal anderen een aanvraag in voor een concessie om de Verlengde Hoogeveensche Vaart te verlengen tot in de Bargervenen. Deze concessie werd verleend op 12 maart 1850. Van Holthe tot Echten deed deze concessie onmiddellijk over aan de NV Kanaalmaatschappij. In het jaar 1857 kon worden overgegaan tot aanbesteding van deze plannen.

- Historische annotatie -
Jan Yke Dijkstra.
Interviews met bejaarden in het kader van het project "Bejaarden vertellen over vroeger"

- Aan de Oosterhesselerbrug -
Drs. Girbe Buist en Jan Yke Dijkstra.
Een gesprek met Jan Anninga die in Oosterhesselen werd geboren op 31 december 1886. Op de datum van het interview was hij 94 jaar oud.

- Stiekem drinken bij de brug -
Huib D. Minderhoud.
Een verhaal over het brugwachtershuisje met als opschrift "Zwindersche Brug".

- Op en aan de vaart -
Drs. Girbe Buist en Jan Yke Dijkstra.
Ouderen vertellen over de bedrijvigheid op en aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart in de vroegere jaren.

- Brugwachtersleven -
Lammigje Schepers-Fröme.
Lammigje Schepers-Fröme werd geboren op 13 oktober 1899. Zij was jarenlang woonachtig in de brugwachterswoning te Zwinderen. Kleindochter Lammie Staal vond een oud blauw schoolschrift van haar oma met daarin drie gedichten: Brugwachtersleven, Zwemfestijn en Het Kanaal.
Knop naar top

Nummer mei 2014, jaargang 14, nr 2

- Oude Steeg 15 te Gees -
Werkgroep Monumenten.
De werkgroep monumenten doet onderzoek en beschrijft Rijksmonumenten in ons werkgebied. In dit nummer wordt de boerderij Oude Steeg 25 te Gees beschreven. Het betreft de bewonersgeschiedenis, de bouwhistorie en de bedrijfsinformatie van dit pand.

- Een nacht vol spanning - sprong naar de vrijheid -
Jan Eefting.
Jan Eefting beschrijft zijn belevenissen in de tweede wereldoorlog, toen hij werd opgepakt om werkzaamheden te verrichten voor de vijand. In de omgeving van Hardenberg sprong hij uit de trein.

- Bejaarden vertellen over vroeger -
Harm Jan Lesschen.
Rond 1980 vond er in de gemeente Oosterhesselen een bijzonder project plaats: Bejaarden vertellen over vroeger. Dit artikel vermeld een aantal belangrijke gebeurtenissen welke worden verteld door mensen geboren rond 1900.

- Bij een honderdjarige -
Redactie.
Op 9 april 1935 overleed te Oosterhesselen Lambert Deen, 101 jaar oud. In de Emmer Courant van 16 en 20 maart wordt een artikel gepubliceerd over de oudste inwoner van Oosterhesselen.

- Belgische para's bij de Oosterhesselerbrug -
Harm Jan Lesschen.
Op vrijdag 11 april bracht een afvaardiging van de Belgische veteranenorganisatie KTSA een informeel bezoek aan de Oosterhesselerbrug. De Belgische para's waren betrokken bij de bevrijding van deze brug in april 1945.

- Een bijzondere zilveren medaille -
Harm Jan Lesschen.
Dit jaar worden allerlei activiteiten gevierd in het kader van 200 jaar Koninkrijk. Arnold Eising kwam via een Utrecht in het bezit van een bijzondere medaille die getuigd van waarschijnlijk turnwedstrijden in het jaar 1913 in het kader van 100 jaar Koninkrijk.
Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. De eerstvolgende openingsdagen zijn: 21 maart, 1 april, 18 april, 6 mei en 16 mei 2015.

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Teven bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. De eerstvolgende openingsdagen zijn: 21 maart, 1 april, 18 april, 6 mei en 16 mei 2015.

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Hans Abbing, telefoon (0524) 58 12 22. E-mail:

Knop naar top

Agenda 2015
 
21 mrtOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
01 aprOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
09 aprOnthulling SAS-wing.
 Aanvang 14:00 uur.
 Oosterhesselerbrug.
 
14 aprLedenavond: spreker Rudy Rijks over de boermarke.
 
18 aprOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
06 meiOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
16 meiOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
12 sepOpen Monumentendag.
 
13 oktLedenavond: spreker Albert Kerssies over 100 jaar heidebeheer.
 
10 novBegrotingsvergadering: spreker nog nader vast te stellen.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Genealogie
Deze werkgroep is onder meer bezig met gegevens te verzamelen van families in de dorpen.
Contactpersoon: Ab Kamping,
telefoon: (0524) 58 13 88, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
Trouwerij Gezienus Bos en Hilly Naarding
Centen strooien bij de trouwerij van Gezienus Bos en Hilly Naarding.

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
19,90 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit de gem. Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
10,00 Grevenberg (tijdschrift).
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
16,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2009 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Aan bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2013:

Wij organiseerden de volgende lezingen:
05 febLezing door Bernhard Hankamp met als onderwerp: De ruilverkavelingen
 "Geeserstroom" en "Hoonholten". Aanwezig 87 personen.
09 aprLezing door Albert Haar met als onderwerp: "Kastelen en havezaten in
 Drenthe". Aanwezig 134 personen.
08 oktLezing door Wicher Kerkmeijer met als onderwerp: "De scheepvaart in
 Drenthe vanaf 1870". Aanwezig 85 personen.
12 novNa de begrotingsvergadering gaf Harm Jan Lesschen een lezing met als
 onderwerp: "Rouwen en Trouwen". Aanwezig 82 personen.

Wij deden mee aan de volgende activiteiten:
20 febUitgifte van het boek "De Kerk in het Midden" door Ger de Leeuw.
25 juliWij waren aanwezig op de avond-zomermarkt te Gees.
14 sepOpen monumentendag: thema "het jaar van de boerderij" Wij organiseerden
 een fietstocht langs verschillende boerenerven.

Financieel verslag:

Balans per 31 december 2013
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas32Algemene reserve6.537
Bank28.335Bestemmingsreserves19.342
Te ontvangen / Vooruit betaald0Te betalen / Vooruit ontvangen18
  Voordelig saldo2.470
    
 28.367 28.367

Staat van Baten en Lasten 2013
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift8.755Contributies13.519
Activiteiten420De Kerk in het Midden2044
Werkgroepen48Overige baten696
Archief en Depot1.600  
Ledenwerving en Voorlichting94  
Overige kosten1.310  
De Kerk in het Midden1.562  
Voordelig saldo2.470  
    
 16.259 16.259

Toelichting balans:

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief en depot, reserve tijdschrift, reserve publicaties, reserve project stookhokken en reserve inrichting nieuw onderkomen.

Te betalen/vooruit ontvangen
Deze post heeft betrekking op ontvangen verkoopopbrengsten wegens voorverkoop van een nog te verschijnen boek.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten en de vrijwilligersmiddag.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten wegens verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top