Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!
Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Ledenadm.: mevr. G. Duinkerken-Alting
 Weth. H. Euvingstraat 30, 7863 PM  Gees - telefoon: (0524) 58 14 76
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: mevr. S. Stevens-Beestheer
 Sternbosweg 9, 7864 TM  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 16 60
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2016: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2009 halve prijs). Het tijdschrift over Grevenberg kost € 10,00 per stuk.

Knop naar top

Laatste Nieuws
15-Jarig jubileum op 26 maart 2016
Op zaterdag 26 maart 2016 viert onze vereniging haar 3e lustrum. Een speciale commissie, bestaande uit Lucas Zwaan, Gienus Meijering, Geertje Jalving-Eefting, Jetty Remmelts-van Rooyen en Harm Jan Lesschen, heeft voor deze dag een prachtig programma samengesteld. Een keuzeprogramma voor elk wat wils. Een huifkartocht naar het archief en de expositieruimtes in de Hesselerhof in Oosterhesselen, een excursie naar de Wevershoek in Gees, fototentoonstelling in De Zwerfkei te Gees, films over Zwinderen, Gees en Oosterhesselen en een uitgebreide broodmaaltijd voor de aanwezigen. Verder zal de dag worden opgeluisterd door het trio Henk Vleems, Roel Luchies en Gerard Lanting met Drentstalige muziek. De kosten voor deze dag bedragen € 27,50 voor leden en € 32,50 voor niet (gezins)leden. Opgave voor deze dag graag voor 1 januari 2016 bij het secretariaat van de voorbereidingscommissie, Burg. De Kockstraat 7, 7861 AA  Oosterhesselen, tel (0524) 582.808.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Drukkerij Scholma, Bedum.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2015-4 Knop naar nummer 2015-3 Knop naar nummer 2015-2 Knop naar nummer 2015-1

Nummer oktober 2015, jaargang 15, nr 4

- De Wevershoek te Gees -
Werkgroep monumenten van Klenckerheugte.
Dit artikel behandelt het gedeelte van Gees tussen de Oude Steeg, de Tilweg en de Dorpsstraat. De bewoners en de ontwikkeling van dit gebied zoals die vanaf de 14e eeuw heeft plaatsgevonden.

- Herinneringen -
Digna Gerritzen-Oosting.
In 1926 kwam het domineesechtpaar Gerritzen-Oosting vanuit Franeker naar Oosterhesselen. Aan het eind van haar leven heeft mevrouw Gerritzen veel herinneringen op schrift gesteld. In dit artikel beschrijft zij de eerste kennismaking met Oosterhesselen, de pastorie en de prachtige pastorietuin.

- Met de koets naar de kerk -
Ger de Leeuw.
Wij hadden een koets die van voren open was, waar twee banken achter elkaar stonden. Er waren ook koetsen met deurtjes. Dan had je twee zitbanken tegenover elkaar. De mannen zorgden voor het stallen van de paarden en de vrouwen gingen dan alvast in de kerk.

- Deining in Zwinderen -
Redactie.
Deining in Zwinderen heeft niets van doen met ons eigen Zwinderen. Piet Bakker laat het verhaal in een denkbeeldig stadje spelen en noemt dat Zwinderen.

Knop naar top

Nummer augustus 2015, jaargang 15, nr 3

- Hesselermarkt -
Jan Yke Dijkstra en Harm Jan Lesschen.
Elk kerspelhoofdplaats had vroeger zijn jaarmarkt. In zijn "Geschiedenis van Oosterhesselen" schrijft Jan Yke Dijkstra over de Hesselermarkt en Geesien Renting-Snijders vertelt over de belevenissen van deze jaarmarkt in het project "Bejaarden vertellen over vroeger".

- Henk Schepers, Hesseler in hart en nieren -
Ger de Leeuw.
Samen met de auteur stelt Henk Schepers zijn periode als gemeentebestuurder, voorzitter van de historische vereniging en al zijn andere werkzaamheden voor de samenleving van Oosterhesselen eens voor het voetlicht.

- Zondag naar de pinken -
Tony van der Meulen.
Tony van der Meulen, journalist voor een krant, schrijft zijn ervaringen op, welke hij op doet bij een bezoek aan het gemeentehuis en het plaatselijk café Schepers, over het dagelijkse leven en het verenigingsleven in het dorp Oosterhesselen in de jaren 60 van de vorige eeuw.
Knop naar top

Nummer mei 2015, jaargang 15, nr 2

- Dagboek van vader - Evacuatie 1945 -
Harm Jan Lesschen.
In 1945 werden duizenden mensen uit de omgeving van Roermond en Venlo geëvacueerd naar Noord Nederland. Vader Bekkers uit Sint Odiliënberg hield tijdens deze evacuatie een summier dagboek bij. Hun gezinnen werden ondergebracht in Gees en Zwinderen.

- De Joden in Gees -
Kees van Dijk.
In Gees hebben al vroeg joodse families gewoond. Voor de Tweede Wereldoorlog waren ze allen reeds vertrokken uit het dorp. De geschiedenis van de families die in Gees hebben gewoond.

- Belgen bij de brug -
Harm Jan Lesschen.
Op 9 april 1945 veroverden Belgische Para's met steun van een Poolse eskader de Oosterhesselerbrug. Ter herinnering hieraan werd op 9 april 2015 een vernieuwde herdenkingsplaquette aan de Oosterhesselerbrug onthuld. Een verslag over deze onthulling en de daarbij aanwezige veteranen.
Knop naar top

Nummer februari 2015, jaargang 15, nr 1

- Twee stijgbeugels, eene steng en beenderen opgegraven in Zwinderen -
Harm Jan Lesschen.
In de provinciale Drentsche en Asser Courant van 23 december 1858 is een bericht opgenomen, waarin een bijzondere vondst bij Zwinderen wordt vermeld.

- De boerenbruiloft in veurgaonde eeuwen -
Harm Jan Lesschen.
Het verhaal van een wasschupsneuger in vroegere jaren. Hij nodigde de gasten uit voor een aanstaande bruiloft.

- De Boermarke van Gees -
Ger de Leeuw.
Na het schrijven van zijn vorige boek "De kerk in het midden" schrijft Ger de Leeuw nu een boek over de boermarke van Gees. Dit boek zal verschijnen in de maand april van 2015.

- Het ontstaan van de gymnastiekvereniging O.G.Z. -
Ger van Leeuwen.
Het begon allemaal in 1951, Meester Raak, hoofd van de lagere school in Oosterhesselen polste Ger van Leeuwen of hij geen zin had mee te werken aan de oprichting van een gymnastiekvereniging. Het begon allemaal in Gees. Gymnastiekleraar Ger van Leeuwen doet zijn verhaal over de eerste jaren.

Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de maanden juni, juli en augustus is in verband met de vakanties het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 2 december, 19 december, 6 januari, 16 januari, 3 februari, 20 februari, 2 maart en 19 maart.

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Teven bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. De eerstvolgende openingsdagen zijn: 2 december en 19 december, 6 januari, 16 januari, 3 februari, 20 februari, 2 maart en 19 maart.

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Hans Abbing, telefoon (0524) 58 12 22. E-mail:

Knop naar top

Agenda 2015
 
02 decOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
19 decOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
Agenda 2016
 
09 febAlgemene Ledenvergadering.
 Na de pauze een lezing door K. van Dijk met als onderwerp:
 "Gees tussen 1200 en 1850, de bewoners en hun erven".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
26 mrt15-Jarig Jubileum (zie onder Laatste Nieuws).
 
12 aprLedenavond.
 Spreker G.J. Dijkstra met als titel "De Franse Tijd".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
10 sepOpen monumentendag 2016.
 Dit jaar is het thema: "Iconen en symbolen".
 
11 oktLedenavond.
 Spreker Olav Reijers met als onderwerp "Watererfgoed Coevorden".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
8 novLedenavond/Begrotingsvergadering.
 Na de pauze lezing door Diewerke Houwing-Niestijl met als onderwerp:
 "Het Oranjehuis".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Genealogie
Deze werkgroep is onder meer bezig met gegevens te verzamelen van families in de dorpen.
Contactpersoon: Ab Kamping,
telefoon: (0524) 58 13 88, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
Het Armenhoes aan de Oude Steeg nr. 16 in Gees.
Het Armenhoes aan de Oude Steeg nr. 16 in Gees in vroeger dagen.

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
19,90 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
19,90 En de Boermarke van Gees in het bijzonder.
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit
  de gemeente Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
10,00 Grevenberg (tijdschrift).
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
18,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2009 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2014:

Wij organiseerden de volgende lezingen:
18 febLezing door Frans Meek "Lopen op Hout" Aanwezig 70 personen.
08 aprLezing door Fred van den Beemt "Zonder ijstijd geen Oosterhesselen, Gees en
 Zwinderen". Aanwezig 76 persoenen.
14 oktLezing door Richard Paping en Erwin H. Karel "Het leven in Oosterhesselen
 tussen 1740 en 1860". Aanwezig 98 persoenen.
11 novLezing door Henk Nijkeuter "Midwintertradities". Aanwezig 70 personen.

Wij deden mee aan de volgende activiteiten:
01 mrtMedewerking uitgifte boek over de vroegere inwoners van Zwinderen.
24 juliWij waren aanwezig op de zomermarkt te Gees.
13 sepOpen monumentendag: thema "Vervoer" Wij organiseerden een fietstocht en
 hielden een filmvoorstelling over de stoomtram in Oosterhesselen. Er waren
 90 bezoekers.
28 sepWe hadden een stand in "Gees in Wintersfeer".
29 sepIdem

Financieel verslag:

Balans per 31 december 2014
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas87Algemene reserve8.347
Bank23.383Bestemmingsreserves12.585
Te ontvangen / Vooruit betaald0Te betalen / Vooruit ontvangen41
  Voordelig saldo2.497
    
 23.470 23.470

Staat van Baten en Lasten 2014
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift8.625Contributies12.997
Activiteiten356Subsidies250
Werkgroepen104Overige baten799
Archief en Depot1.600  
Ledenwerving en Voorlichting37  
Overige kosten827  
Voordelig saldo2.497  
    
 14.046 14.046

Toelichting balans:

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief en expositieruimte, reserve tijdschrift, reserve publicaties, reserve project stookhokken.

Te betalen/vooruit ontvangen
Deze post heeft betrekking op ontvangen contributies voor 2015.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten wegens verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top