Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!
Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Ledenadm.: mevr. G. Duinkerken-Alting
 Weth. H. Euvingstraat 30, 7863 PM  Gees - telefoon: (0524) 58 14 76
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: mevr. S. Stevens-Beestheer
 Sternbosweg 9, 7864 TM  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 16 60
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2017: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2012 halve prijs). Het tijdschrift over Grevenberg kost € 10,00 per stuk.

Knop naar top

Laatste Nieuws
Tolhek op De Klencke
In het jaar 2013 hebben wij u in kennis gesteld van de plannen tot het oprichten van een tolhek bij het Tolhuis aan de Tolhuisweg op de Klencke.
De vereniging Natuurmonumenten heeft destijds de volledige medewerking toegezegd om te komen tot realisering van dit project. Echter in de verstreken tijd tussen september 2013 en heden is er bij Natuurmonumenten het een en ander gewijzigd. De leiding van de locatie De Klencke is gewijzigd en hierdoor zijn de gemaakte plannen onder in een lade beland. Gelukkig hebben wij de zaak met de huidige leiding weer kunnen oppakken en ligt het benodigde hout op dit moment te drogen in Nieuw Balinge. Wij hebben onze leden Hans Meijer en Lucas Jalving bereid gevonden het hout dusdanig te bewerken dat er een prachtig uitziend tolhek van kan worden gemaakt. Door Natuurmonumenten zal het benodigde hang- en sluitwerk worden besteld bij smid Masselink te Zweeloo. De verwachting is dat wij in de loop van 2017 over zullen kunnen gaan tot onthulling van dit object op De Klencke. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Ledenavond 08-11-2016
Na de begrotingsvergadering verzorgt mevr. Dieuwerke Houwing-Niestijl een lezing over het Oranjehuis. In deze lezing gaat mevr. Houwing in op de levens van de laatste vier koninginnen, Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Zeker zullen ook Willem Alexander en Máxima in de lezing langskomen. Mevr. Houwing is verzamelaarster vam allerlei attributen die met het koninklijk huis te maken hebben.
De avond begint om 19:45 uur.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Drukkerij Scholma, Bedum.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2016-4 Knop naar nummer 2016-3 Knop naar nummer 2016-2 Knop naar nummer 2016-1

Nummer november 2016, jaargang 16, nr 4

- Remember us -
Henk Reinds.
Geallieerde soldaten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevrijding van ons land. Velen sneuvelden in de strijd, anderen hadden meer geluk en keerden terug op hun basis. James Moulton trof het. Hij kwam aan zijn parachute neer bij De Klencke.

- Vertrouwensman legt notarisambt neer -
Harrie Timmerman.
Notaris Onno Tammens, benoemd tot ereburger van de gemeente Oosterhesselen was op velerlei fronten maatschappelijk actief. Op 31 december 1991 legt hij zijn functie als notaris neer.

- Tammens hield het duffe notariswerk menselijk -
Leonie Groen.
Hij heeft het zo duffe notariswerk zo menselijk mogelijk proberen te houden. Gelijk met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek legt hij zijn functie neer. Een overzicht van de werkzaamheden van Onno Tammens en zijn voorganger, zijn vader Martinus Tammens.

- De geschiedenis van de familie Simons -
Jan Pier Cleveringa.
De geschiedenis van de laatste joodse familie, de familie Simons, uit Gees. Deze familie kwam in 1864 in Gees te wonen. Tijdens een van zijn reizen kwam hij in Gees terecht bij de familie Soosman.

- Reisboek voor Drenthe -
Redactie.
In 1952 verscheen Reisboek voor de provincie Drenthe. Het werd samengesteld, met medewerking van velen, door J. Bakker, directeur van de Provinciale VVV. Ook de gemeente Oosterhesselen werd hierin beschreven.
Knop naar top

Nummer september 2016, jaargang 16, nr 3

- De verdwenen winkel van Albertus Willering -
Jan Heeling.
Albertus Willering was de stichter van een winkel in manufacturen aan de Zwinderse zijde van Gees. Deze winkel werd later omgezet in een levensmiddelenbedrijf. Het was in Gees de eerste "Cooperatie". De schrijver geeft een beeld van de stichting en uitbreiding van de winkel en van het leven van de familie Willering.

- Wim Elders, eeen hoogvlieger in Gees -
Ger de Leeuw.
Binnen het werkgebied van Klenckerheugte bevinden zich heel wat personen die een hobby uitoefenen. Wim Elders is een verzamelaar van alles wat met de luchtvaart te maken heeft.

- Het Groene Kruis -
Geert Brinkman.
De eerste Groene Kruisvereniging werd in 1900 in de gemeente Lange Ruige Weide (Driebruggen) gesticht. In de gemeente Oosterhesselen werd op 5 februari 1909 het Groene Kruis opgericht.

- Uit het archief -
De Redactie.
Een foto uit het fotoarchief van Klenckerheugte waar een schoolklas van de lagere landbouwschool in Oosterhesselen op staat (zie onder). De fotogroep wil graag weten wie deze personen zijn. Kent u de leerlingen, die samen met meester De Weerd, op deze foto staan? Geef dit even door aan de fotowerkgroep (Lucas Jalving) of aan de redactie van Klenckerheugte.
Een aantal onbekenden van de Landbouwschool.
Knop naar top

Nummer mei 2016, jaargang 16, nr 2

- Kind in de oorlog -
Hans Katerberg.
"Nee, vader zat niet actief in het verzet" vertelt Jannie Schonewille. Maar als ze het indringende verhaal van haar oorlogsherinneringen vertelt weet ik wel beter. Dit is de conclusie van de schrijver Hans Katerberg. Niet in het verzet, maar zijdelings toch er veel mee te maken.

- Herinneringen -
Dinja Gerritsen-Oosting.
De 10e mei begon als een stralende meidag, maar toen ik de vorige avond met de laatste bus uit Assen was thuisgekomen, had ik gezien hoe al het rollend legermateriaal uit de boerenschuren werd gehaald. De volgende morgen om vier uur klonken de zware knallen van het opblazen van de bruggen.

- Zwinderen, 10 mei 1940, de Duitse inval -
Jan Braker.
Bij de Oosterhesselerbrug staan twee kazematten met drie schietopeningen. Ook bij de brug in Nieuw-Zwinderen is een geweergroep en in Geesbrug staat langs het kanaal een zware mitrailleur in een kazemat.

- Dagboek van oom Henne -
Henne Stoffers.
De grootvader van Gea Kah-de Graaf, opa Stoffers, was turfschipper. Via de Verlengde Hoogeveensche vaart voer hij naar Meppel en verder. Uit zijn dagboek een fragment, dat zich afspeelt bij de familie Grootoonk op de Oosterhesselerbrug.

- Bouwhistorie en bewoningsgeschiedenis van Oude Steeg 18-20 -
Werkgroep Monumenten van Klenckerheugte.
Een monumentbeschrijving van Oude Steeg 18-20 in Gees met daarbij vermeld de bewoners en functie van dit pand. Volgens het RACM bestaat dit monumentale pand uit: "Een 19de-eeuwse boerderij met achterbaander onder een rieten wolfsdak met loef met klein overstek aan de achterzijde, windveren en staalankers".

Knop naar top

Nummer januari-februari 2016, jaargang 16, nr 1

- Wolfskuilen -
Ger de Leeuw.
Ten zuiden van Gees ligt het recreatiecentrum De Wolfskuylen. Schrijver, en met hem vele anderen, komen tot de conclusie dat de echte Wolfskuilen op een geheel andere plaats hebben gelegen.

- Toen en nu -
Redactie.
Een serie foto's over het interieur van de kerk in Oosterhesselen De foto's geven de veranderingen in de loop van ruim 100 jaar weer.

- Westerhesselen of Gees -
Kees van Dijk.
Tot in de 17e eeuw werd voor de naam Gees ook Westerhesselen gebruikt. Op sommige oude kaarten is deze aanduiding te vinden. Een historische fout, zoals uit dit artikel blijkt.

- De VVV van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen -
Herman Meijer.
In het begin van de jaren '60 begonnen Maria Karmelk en Hennie de Vries met een VVV-vestiging in de Riethen te Oosterhesselen. Later verhuisde de VVV naar smid Katerberg in Gees en nog later naar Henk en Hennie Wolbers in Gees. Thans is er de TIP aan de Dorpsstraat.

- De podagristen op de Klencke -
Harm Jan Lesschen.
Tijdens hun tocht door Zuid Oost Drenthe bezoeken de drie podagristen ook het landgoed De Klencke.

- Archief-berichten uit Zwinderen -
Redactie.
De medewerkers van het papieren archief van Klenckerheugte hebben de afgelopen jaren veel informatie verzameld en toegankelijk gemaakt. Uit al dit materiaal en krantenknipsels gaat de redactie regelmatig iets publiceren.

- Veldwachters volgden elkaar op in 't huussie -
Huib Minderhoud.
De geschiedenis en de bewoners van het witte huisje tussen Zwinderen en Gees. Het witte huisje wordt binnenkort afgebroken. Hiermee komt een eind aan een stukje geschiedenis van Zwinderen.
Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 4 januari, 21 januari, 1 februari, 18 februari, 1 maart, 18 maart, 5 april, en 15 april.

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Teven bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 4 januari, 21 januari, 1 februari, 18 februari, 1 maart, 18 maart, 5 april, en 15 april.

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Hans Abbing, telefoon (0524) 58 12 22. E-mail:

Knop naar top

Agenda 2017
 
04 janOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
21 janOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
01 febOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
07 febAlgemene Ledenvergadering.
 Na de pauze een lezing door Anja Verbers met als onderwerp:
 "De Pingo-ruïnes in Drenthe".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
18 febOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
01 mrtOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
18 mrtOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
05 aprOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
11 aprLedenavond.
 Spreker Mark Goslinga over "Fotografie in Drenthe tussen 1850 en 1910".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
15 aprOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
10 oktLedenavond.
 Spreker Roelof Keen met "Mijn levensverhaal" en andere vertelsels en verhalen.
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
14 novBegrotingsvergadering.
 Na de pauze lezing waarvan spreker en onderwerp nog niet bekend zijn.
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Genealogie
Deze werkgroep is onder meer bezig met gegevens te verzamelen van families in de dorpen.
Contactpersoon: Ab Kamping,
telefoon: (0524) 58 13 88, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
Het notariskantoor aan de Burg. de Kockstraat te Oosterhesselen anno 1961.

Het notariskantoor aan de Burg. de Kockstraat te Oosterhesselen anno 1961.

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
15,00 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
19,90 En de Boermarke van Gees in het bijzonder.
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit
  de gemeente Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
10,00 Grevenberg (tijdschrift).
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
18,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2012 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari 2015 gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2015:

Wij organiseerden de volgende lezingen:
17 febLezing door Abel Darwinkel over de Drentse streektaol en streekmuziek.
14 aprLezing door Rudy Rijks over de boermarken in Drenthe.
13 oktLezing door Albert Kerssies over 100 jaar heidebeheer.
10 novLezing door Egbert Meijers over de flint, zwerver uit de oertijd.

Wij deden mee aan de volgende activiteiten:
04 meiOnthulling SAS-wing op de Oosterhesselerbrug.
20 juliStand op de stempelpost Drentse Rijwielvierdaagse te Zwinderen.
23 juliWaren wij aanwezig op de zomermarkt te Gees.
12 augPresentatie boek "En de Boermarke van Gees in het bijzonder".
12 sepTijdens de Open Monumentendag organiseerden wij weer onze jaarlijkse
 fietstocht.
26 sepDeden we mee aan de Burendag van de Hesselerhof.
01 oktWaren wij aanwezig bij de onthulling van het Mekelermeer als Aarts
 monument.
08 novWaren wij aanwezig als onderdeel van de Autopuzzeltocht van de Rabobank.

Financieel verslag:

Balans per 31 december 2015
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas181Algemene reserve10.226
Bank23.527Bestemmingsreserves12.127
Te ontvangen / Vooruit betaald75Te betalen / Vooruit ontvangen110
  Voordelig saldo1.320
    
 23.783 23.783

Staat van Baten en Lasten 2015
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift8.594Contributies12.624
Activiteiten613Subsidies200
Werkgroepen204Overige baten2.421
Archief en Expositieruimte1.800  
Ledenwerving en Voorlichting17  
Overige kosten2.697  
Voordelig saldo1.320  
    
 15.245 15.245

Toelichting balans:

Te ontvangen/vooruitbetaald
Deze post betreft vooruitbetaalde kosten voor het derde lustrum in 2016.

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief en expositie-ruimte, reserve tijdschrift, reserve publicaties en reserve project stookhokken.

Te betalen/vooruitontvangen
Deze post betreft vooruitontvangen bijdragen voor het derde lustrum in 2016.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en het verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten van de vereniging.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten wegens verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top