Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!

Historische informatie betreffende de stad Coevorden en de andere dorpen in de gemeente Coevorden vindt u op de historische website van de gemeente Coevorden. U vindt daar ook liks naar de andere historische verenigingen in de gemeente Coevorden: http://geschiedenis.coevorden.nl/

Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester & Ledenadministratie: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: dhr. H. ten Napel
 Toldijk 25, 7864 TL  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 13 68
 e-mail:
-Lid: mevr. W. Vleems-Hendriks
 Goringbos 2, 7863 PZ  Gees - telefoon: (0524) 58 13 78
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2020: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2015 halve prijs).

Knop naar top

Laatste Nieuws
Gevolgen Coronamaatregelen;
Bijna heel Nederland ligt plat door de gevolgen van de coronabesmettingen die ons allen dreigen te treffen. Ook voor Klenckerheugte hebben de door de overheid gestelde maatregelen grote gevolgen. Zo moest een aantal evenementen in het kader van 75 jaar bevrijding worden afgeblazen of uitgesteld.
De herdenkingsbijeenkomst op de Oosterhesselerbrug op 7 april, waarbij tevens een tentoonstelling zou worden gehouden, kon niet doorgaan.
Ook onze ledenavond op 14 april, waar ook de Tweede Wereldoorlog als onderwerp zou dienen, moest door de overheidsmaatregelen worden afgezegd.
De door onze vereniging in samenwerking met de bibliotheek te houden verhalenavond op 23 april, waarvoor een flink aantal inwoners en oud inwoners, die bewust de oorlog hebben meegemaakt, hun medewerking hadden toegezegd, kon helaas ook niet doorgaan. Er wordt gekeken of in het najaar deze bijeenkomst mogelijk plaats kan vinden.
De plaatsing van het tolhek bij het "Tolhoes" op de Klencke moest vanwege de maatregelen worden uitgesteld tot wij met z'n allen weer de straat op mogen en de anderhalve meter regel niet meer zal gelden.
Wij spreken de hoop uit dat wij onze ledenavonden op 13 oktober en 10 november wel door kunnen laten gaan. Klenckerheugte volgt de maatregelen en de adviezen van de overheid. Geven zij groen licht dan gaan de ledenavonden door. Houdt dus de berichtgevingen in de gaten.

Rabobank Clubkascampagne 2020
Mede als gevolg van de Coronacrisis heeft de Rabobank besloten de Clubkascampagne van 2020 uit te stellen naar het najaar. De Historische Vereniging Klenckerheugte zal zich zeker weer inschrijven voor deelname. Houdt de berichtgeving van de bank in de gaten en breng één van uw drie stemmen uit op onze vereniging.

Ledenavond 13 oktober 2020
(onder voorbehoud van de coronamaatregelen)
Deze avond zal worden verzorgd door de heer Herman Posthumus, jurist in ruste, uit Emmen.
De heer Posthumus heeft als hobby "Grenzen". "Mij boeit de historie. Anders dan aan de Belgische grens dateren de grenspalen langs de Duitse grens uit zeer verschillende perioden. Erg boeiend is de ontstaansgeschiedenis van een grens" aldus de heer Posthumus. De hobby is ontstaan door de vele wandelingen door het Bargerveen. De lezing wordt door een prachtige PowerPoint-presentatie ondersteund.
De ledenavond in De Zwerfkei te Gees begint om 19:45 uur. De toegang is gratis.

Begrotingsvergadering 10 november 2020
(onder voorbehoud van de coronamaatregelen)
Na afloop van de begrotingsvergadering zal de avond verder worden gevuld met een lezing door de heer Nico Vanderveen uit Assen met als onderwerp "Van Kofschip tot Winkelparadijs". Eind 19e eeuw sloeg het noodlot toe bij de zeemansfamilie Oldenburger uit Nieuwe Pekela. Vader Albert verging met zijn kofschip op de Oostzee. Weduwe Doetje stond voor de zware taak zeven kinderen groot te brengen door eigen inkomsten. Het verhaal laat zich raden.
Ook deze avond in De Zwerfkei begint om 19:45 uur. De toegang is gratis.

Boek: "Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand"
Vanwege het grote succes moeten wij u mededelen dat het boek geheel is uitverkocht.

Tolhek op De Klencke
Het tolhek bestemd voor plaatsing aan de Tolhuisweg op de Klencke ligt in zijn geheel klaar bij de makers. Lucas Jalving en Hans Meijer hebben hun werkzaamheden afgerond. Een prachtig tolhek is klaar voor plaatsing. Het wachten is echter op de Vereniging Natuurmonumenten die zal zorg dragen voor een klikmelding en een overleg met de gemeente Coevorden en de bewoners van het Tolhoes op de Klencke. Indien deze zaken zijn geregeld zal het hek worden geplaatst bij het Tolhoes. Nadien zal door Klenckerheugte het tolhek op een gepaste wijze worden overgedragen aan de vereniging Natuurmonumenten. Wij zullen u tijdig informeren via deze website of via de bestuursmededelingen.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Van Liere Media, Emmen.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2020-2 Knop naar nummer 2020-1 Knop naar nummer 2019-4 Knop naar nummer 2019-3

Nummer mei 2020, jaargang 20 nr. 2

- Cees van Dijk -
Harm Jan Lesschen.
Zijn werk bij de stadsbibliotheek Haarlem, waarvan hij meer dan een kwart eeuw directeur was, was zijn passie, boekdrukken zijn hobby. Na zijn verhuizing naar Oosterhesselen voelde hij zich erg thuis in Drenthe. Hij vond zich zelf een bevoorrecht mens.

- Uit het dagboek van Henk van der Velde -
Harm Jan Lesschen.
... dit dagboek begonnen, wegens te verwachten gebeurtenissen.
Henk van der Velde, negentien jaar oud, hield een periode in het jaar 1944 een dagboek bij over de gebeurtenissen in Oosterhesselen en omgeving. Jongelui die naar school gaan, samen gingen zwemmen, gingen kijken bij de neergestorte vliegtuigen. Een periode waarin hechte vriendschappen zijn ontstaan.

- Oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië -
Jan Pier Cleveringa.
Een verhaal over oorlogsslachtoffers, niet in Nederland maar in Nederlands-Indië. Een verhaal over mensen uit Oosterhesselen en Gees die al ver voor de Tweede Wereldoorlog naar Nederlands-Indië vertrokken en daar de ellende van de oorlog in de Jappenkampen moesten meemaken.
Johannes(Hans) Strick geboren te Oosterhesselen op 11 mei 1906 en overleden op 18 maart 1943 te Tarsao, Thailand;
Geesje (Gé) Havinga, geboren op 17 februari 1907 te Oosterhesselen en overleden op 9 juli 1944 in het vrouwenkamp Bangkinang op Borneo;
Jan Bos geboren op 29 september 1885 te Gees en overleden op 7 november 1945 in het kamp Mater Dolorosa.

- Un diplôme National de passeur -
Harm Jan Lesschen.
Op een avond in 1941 kloppen drie mannen aan de deur bij de familie Vrieling op Grevenberg. Het blijken drie ontsnapte krijgsgevangenen te zijn. Zij hebben geen idee waar ze zijn. Zij verblijven een paar dagen bij de familie Vrieling. Via een tussenstop in Zwinderen worden ze op de trein gezet in Hoogeveen en reizen terug naar België en Frankrijk. In 1952 krijgt de familie Vrieling een onderscheiding via het Franse Consulaat, een oorkonde getekend door Charles de Gaulle de president van Frankrijk.

Knop naar top

Nummer januari 2020, jaargang 20 nr. 1

- Cees van Dijk -
Harm Jan Lesschen.
Zijn werk bij de stadsbibliotheek Haarlem, waarvan hij meer dan een kwart eeuw directeur was, was zijn passie, boekdrukken zijn hobby. Na zijn verhuizing naar Oosterhesselen voelde hij zich erg thuis in Drenthe. Hij vond zich zelf een bevoorrecht mens.

- Mien Va -
Henk Eefting.
Pappe, ik wol je geern nog wat vertellen of een filmpie laoten zien. Kiek pappe, dit is 'm. Dit is Dillon. Moej ies kieken wat of e kan. Zien veurzetten liekt op die van Piet Keizer en zien dribbels op die van Coen Moulijn. Dit jonkie pappe, is je achterkeinkind. Een jonkie naor je hart, dat weet ik zeker.
Hie is now acht. Zo old waren Gerry en ik toen wij in de pupillen bij je voetbalden.

- Voor moppen had ik mijn werk mee -
Harrie Timmerman.
Een interview met Jan Eefting in de Emmer Courant van 27 november 1985.

- Langbos 40 -
Roelof Keen.
Met een zachtgrune vrachtwagen van de V.L.C. vol met meubels en aander Hoesraod kwamen wij vanoet Môppen an bij oes nije hoes an de langbos 40 in Hesseln. Ik much bij de chauffeur in de vrachtwagen, mien va en moe reden der achteran in de Simca 1000. Bij zu'n auto zat de motor achterin en an de veurkant was de kofferbak. Daor pasten gien verhoesspullen in, mien va had daor veer grindtegels inliggen veur een betere wegligging.

- Uit het Archief -
Redactie.
Een artikel uit het contactorgaan, augustus 1981, van de gemeente Oosterhesselen, over de bijzondere sportprestaties van Roelof Keen.

- De brug en de brugwachters van Zwinderen -
Werkgroep Monumenten H.V.K..
Als je Zwinderen binnenrijdt dan is er altijd de brug. De ophaalbrug in blauw en wit bepaalt het beeld van het dorp. Dat is al meer dan 150 jaar het geval, maar het is niet altijd dezelfde brug geweest.
Knop naar top

Nummer november 2019, jaargang 19 nr. 4

- 100 jaar Excelsior Oosterhesselen -
Fred Ekkel.
Dit nummer is geheel gewijd aan het 100-jarige jubileum van de muziekvereniging Excelsior. Beschreven worden alle zaken die zich hebben voorgedaan bij de muziekvereniging in deze 100 jaar.
Knop naar top

Nummer mei 2019, jaargang 19, nr 3

- Bewoners van De Klencke vanaf 1885 tot heden -
Jan Pier Cleveringa.
Over de adellijke bewoning van de havezate tot 1885 is al veel gepubliceerd. In dit artikel wordt over de bewoning van De Klencke en het landgoed vanaf 1885 tot heden geschreven.

- Eén jaar eigenaar van De Klencke -
Paul Brood.
Havezate De Klencke is in de loop der eeuwen eigendom geweest van verschillende families. Welvelde, Van Dongen en Van der Wijck hebben er gewoond. De kortste periode heeft het echtpaar Van Liesvelt-Van Bercheyk op De Klencke doorgebracht: ongeveeréén jaar.

- Een kleine geschiedenis van De Klencke -
Albert Hoving.
Het verhaal van Albert Hoving begint in het jaar 1868. In dat jaar kwam Hendrikus Gansekoele met paard en wagen uit het Zwoller karspel naar De Klencke. Het echtpaar pachtte een boerderij van jonker Derk van der Wijck.

- Een veilingboekje uit 1884 -
Harm Jan Lesschen.
Op 13 en 27 november 1884 vond er een bijzondere veiling plaats in Oosterhesselen. Tijdens een openbare verkoping werden twee boerderijen, een woonhuis met bijbehorende tuinen, heide en veen verkocht.
Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 2 september, 19 september, 7 oktober, 17 oktober, 4 november, 21 november, 2 december en 19 december (afhankelijk van de Coronamaatregelen van de overheid).

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Tevens bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 2 september, 19 september, 7 oktober, 17 oktober, 4 november, 21 november, 2 december en 19 december (afhankelijk van de Coronamaatregelen van de overheid).

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Jan Geitz, telefoon: (0524) 58 05 03, e-mail:

Knop naar top

Agenda 2020
 
23 aprThema-avond "De tijd ging, de verhalen zijn gebleven".
 Zie hierboven bij Laatste Nieuws.
 Aanvang 19:30 uur.
 M.F.A. De Hesselerhof, Beatrixlaan 25a, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
13 oktLedenavond.
 Spreker: Herman Postumus over "Grenzen".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
10 novBegrotingsvergadering.
 Spreker: Nico Vanderveen met als titel "Van Kofschip tot Winkelparadijs".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
Het monument Halifax JB 892 in de bossen bij Noord Sleen.

Het monument Halifax JB 892 in de bossen bij Noord Sleen.

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
15,00 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
19,90 En de Boermarke van Gees in het bijzonder.
3,00 Fietsroute "De Toorn van Tunaer".
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit
  de gemeente Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
2,00 Wandelroute "De Toorn van Tunaer".
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
35,00 Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand. Uitverkocht!
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
18,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2015 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari 2015 gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2019:

12 febLezing Ineke den Hollander over interieurs boerderijen in Drenthe.
09 aprLezing Petra Wolthuis over de April-Mei stakingen in 1943.
08 oktLezing henk Nijkeuter over Drentse sagen, legenden en volksverhalen.
12 novHennie Kuijer met lachen om de dagelijkse dingen.

Financieel verslag 2019:

Balans per 31 december 2019
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas212Algemene reserve10.939
Bank22.355Bestemmingsreserves11.008
Te ontvangen / Vooruit betaald18Te betalen / Vooruit ontvangen0
  Voordelig saldo638
    
 22.585 22.585

Staat van Baten en Lasten 2019
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift10.128Contributies11.776
Activiteiten614Subsidies671
Werkgroepen30Project boek16.868
Archief en Expositieruimte1.830Overige baten1.949
Ledenwerving en Voorlichting0  
Project boek16.868  
Overige kosten1.156  
Voordelig saldo638  
    
 31.264 31.264

Toelichting balans:

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief en expositie-ruimte, reserve tijdschrift, en reserve publicaties.

Te ontvangen / vooruitbetaald
Deze post betreft een te ontvangen contributie voor 2020.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en het verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten van de vereniging.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Project boek
Hieronder vallen de kosten voor en de opbrengsten van het in 2019 uitgegeven boek over Zwinderen.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten van verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top