Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Depot Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!
Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Ledenadm.: mevr. G. Duinkerken-Alting
 Weth. H. Euvingstraat 30, 7863 PM  Gees - telefoon: (0524) 58 14 76
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: mevr. S. Stevens-Beestheer
 Sternbosweg 9, 7864 TM  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 16 60
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2014: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2008 halve prijs). Het tijdschrift over Grevenberg kost € 10,00 per stuk.

Knop naar top

Laatste Nieuws
Ledenavond April 2014
Op dinsdagavond 8 april 2014 verzorgt onze vereniging een ledenavond. Tijdens deze avond zal de heer Fred van den Beemt een lezing verzorgen met als titel 'Zonder ijstijd geen Oosterhesselen, Gees en Zwinderen'. De heer van den Beemt zal uitleg geven hoe onze omgeving er 200.000 jaar geleden uit zag en wat voor mensen hebben er in deze prehistorische tijd hebben geleefd.

Multi Functionele Accommodatie Oosterhesselen
De bouw van het gebouw vordert gestaag en de oplevering van het gebouw is vastgesteld op 7 april. Hierna dient de accommodatie nog worden ingericht. Ook de Historische Vereniging zal de zaken uit het voormalige depot nog terug moeten brengen. De openingsdatum van het gebouw is vastgesteld op 21 juni 2014. Op deze dag wordt u allemaal verwacht tijdens het open huis.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Drukkerij Scholma, Bedum.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
Snipsnaorderijen, Oude Steeg 26 te Gees;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees;
Jan Jansen Tweewielers, Brinkweg 3 te Zwinderen.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2014-1 Knop naar nummer 2013-4 Knop naar nummer 2013-3 Knop naar nummer 2013-2

Nummer februari 2014, jaargang 14, nr 1

- De geschiedenis van de boerderij Schaapveensweg 1 te Gees -
Jan Heeling.
In dit tijdschrift beschrijft Jan Heeling in zijn herinneringen aan de boerderij, waarin hij werd geboren en zijn jeugd heeft doorgebracht, de inrichting en omgeving. Verder beschrijft hij de verbouwingen van deze oude boerderij.
Knop naar top

Nummer november 2013, jaargang 13, nr 4

- De ploeg en het bewerken van de akker (deel 1) -
R. Naber-Renting.
De ploeg was en is nog steeds een belangrijk en niet weg te denken onderdeel van de bedrijfsinventaris van de boer. Uit archiefstukken kan worden afgeleid dat reeds omstreeks 1800 v. Chr een eenvoudig grondbewerkingswerktuig reeds bestond. Een beschrijving van de veranderingen in de loop der eeuwen.

- Gees: één van de vijf -
Jan Yke Dijkstra.
Gees is één van de vijf dorpen van de voormalige gemeente Oosterhesselen, die op haar beurt één van de vierendertig Drentse gemeenten was. Een beschrijving van de geschiedenis, de marke, de kerken en de Klinkenberg. Verder de vrijheidsstrijd, Sint Pieter en de betekenis van 'Gies'.

- Nationale Boomfeestdag -
Harm Jan Lesschen.
De nationale Boomfeestdag (tot 1980 de Boomplantdag genoemd) wordt in Nederland gehouden op de derde woensdag in maart. Deze dag in het voorjaar voor het behoud van bomen in de natuur werd landelijk voor het eerst in april 1957 georganiseerd. In 1924 werd in de voormalige gemeente Oosterhesselen een eerste boomplantdag gehouden. Een verslag van de boomfeestdag in 1976.

- Schoolreisjes in 1961 -
Mededelingenblad O.L.S. Gees.
De schoolreis naar Rotterdam met de klassen 4, 5 en 6. De kinderen hebben er een opstel over gemaakt.

- 25 jaar naar Oer 't Hout -
Mid-Frieslander.
Omdat de scholengemeenschap Oosterhesselen voor de 25e keer naar Oer 't Hout in Grou komt, wordt er op donderdag 19 juni een feest georganiseerd.

Knop naar top

Nummer september 2013, jaargang 13, nr 3

- De openbare bibliotheek Oosterhesselen 40 jaar -
Cobi Pothuizen.
In dit artikel wordt de oprichting van de openbare bibliotheek van Oosterhesselen, ruim 40 jaar geleden, beschreven. De komst van de bibliobus, de vrijwilligers/sters en het multifunctionele gebruik van de Havingahoeve.

- De Familie Cavaljé in Gees -
Gienus Meijering.
Berend Cavaljé, "verver en glazenmaker", vroegere inwoner van Gees. Dit verhaal beschrijft het levensverhaal van Berend Cavaljé en zijn nazaten.

- Een onfortuinlijke tramreis in 1918 -
Jan Yke Dijkstra.
Een aantal mensen uit Oosterhesselen gingen op lestbiestenmaandag met de tram naar Coevorden. Op de terugreis strandden ze met deze tram tussen Dalen en Wachtum in de sneeuwduinen.

- Gees '75, portret van een dorp -de Surinamers- -
Tony van der Meulen.
In de late avond in september van 1975 kwam een groep Surinamers in Gees wonen. Het dagelijkse leven van deze mensen, en de hartelijkheid van de inwoners van Gees wordt in dit artikel beschreven.

- Hesseler markt -
Jan Yke Dijkstra.
Verslagen van de gemeenteraad in 1853 van de gemeenteraad van de gemeente Oosterhesselen over het houden van jaarmarkten in Oosterhesselen.

- De gemeente Oosterhesselen -
Harm Jan Lesschen.
Als vervolg op het artikel in het tijdschrift van mei 2013 wordt een overzicht gegeven van de burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen van de gemeente Oosterhesselen tussen 1819 en 1998.
Knop naar top

Nummer mei 2013, jaargang 13, nr 2

- Henk Schepers -
Annemiek Meijer.
Henk Schepers, de eerste voorzitter van de historische vereniging Klenckerheugte nam tijdens de ledenvergadering op 9 april afscheid. Hij werd benoemd tot erelid van de vereniging. Een korte terugblik op dit afscheid.

- Harmannus Havinga (1836-1907) -
Gienus Meijering.
In 1861 werd een 25 jarige jongeman uit Haren benoemd als onderwijzer aan de lagere school in Oosterhesselen. Hij was de opvolger van meester Hendrik Rigterink. Hij vervulde de functie van koster, voorzanger, klokkenluider en schoolmeester. Een overzicht van de nazaten van deze schoolmeester, waarvan de meesten een belangrijke rol speelden in het politieke, sociale en sportieve leven van de vorige eeuw.

- Het Grondbezit van de familie van der Wijck in Drenthe -
Jan Eefting.
De oorsprong van het vele grondbezit van de familie van der Wijck in de provincie Drenthe is gelegen in het huwelijk dat in 1784 werd voltrokken tussen Derk van der Wijck en Martina Theodora Agathe van In- en Kniphuisen. Deze familie was onder andere eigenaar van landgoed De Klencke.

- De Tweede Wereldoorlog in 't Ende -
Hans Jalvingh.
De herinneringen aan het begin en het einde van de Tweede Wereldoorlog en de betekenis hiervan in het latere leven van een vier jarige, wonende in 't Ende te Oosterhesselen

- De achttien burgemeesters van Oosterhesselen (1819 -1998) -
Harm Jan Lesschen.
In dit artikel worden de achttien burgemeesters van de gemeente Oosterhesselen tussen 1819 en 1998 beschreven. Door de gemeentelijke herindeling in 1998 is de gemeente Oosterhesselen op gegaan in de gemeente Coevorden.

Knop naar top

Archief
In het Ouderensteunpunt De Etgaarde is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is voor publiek geopend op de eerste woensdag van de maand, 's morgens van 10:00 tot 12:00 uur. In de maanden juni, juli en augustus is het archief voor het publiek gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn 2 april en 7 mei 2014.

Voor de zittingen hebben we de beschikking over de bibliotheek van De Etgaarde, deze is te vinden beneden in de gang richting het nieuwe gedeelte. In de bibliotheek staat een vitrinekast, waarvan we gedeeltelijk gebruik mogen maken en tegenover de bibliotheek is een ruimte waarin we enkele kasten hebben geplaatst. Tevens mogen we de inloopkast op de eerste etage, waarin voor de verbouwing onze spullen waren opgeslagen, blijven gebruiken.

In de vakantiemaanden juni, juli en augustus wordt het archief overgebracht naar het MFA en zal in de maanden september, oktober en volgende aldaar zijn gevestigd.

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Teven bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden.

Archivarissen: Geert Engberts, tel. (0524) 581.454 en Willie Gossen, tel. (0524) 582.266.

Knop naar top

Depot
Ons depot, een unieke verzameling van ca. 1000 gebruiksvoorwerpen, was gevestigd in het gebouw van Gemeentewerken van de voormalige Gemeente Oosterhesselen, Klenkerweg 10 te Oosterhesselen.

In verband met de verbouw van dit gebouw tot M.F.A. is de inhoud van het depot tijdeljk elders opgeslagen en is bezichtiging niet mogelijk. De data van oplevering en van opening van de M.F.A. zijn nu bekend. Zie Laatste Nieuws

Inlichtingen: Hans Abbing. Tel. (0524) 58 12 22. E-mail:

Knop naar top

Agenda 2014
 
07 meiZitting archivaris in het archief in De Etgaarde (zie onder Archief).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 Woon- & Zorgcentrum De Etgaarde, De Etgaarde 1, 7861 BT  O'hesselen.
 
13 sepOpen monumentendag.
 
14 oktLedenavond: sprekers Erwin H. Karel en Richard Paping met als onderwerp
 "Reconstructie van het dagelijkse leven in Oosterhesselen tussen 1740 en 1860".
 
11 novBegrotingsvergadering: spreker Henk Nijkeuter met als onderwerp
 "Midwintertradities".

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Genealogie
Deze werkgroep is onder meer bezig met gegevens te verzamelen van families in de dorpen.
Contactpersoon: Ab Kamping,
telefoon: (0524) 58 13 88, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
Boerderij van de familie Heeling aan de Schaapveensweg 1 te Gees.

Gees, Schaapveensweg 1
Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
19,90 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
8,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit de gem. Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
10,00 Grevenberg (tijdschrift).
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
16,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2007 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Aan bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2012:

Ons tijdschrift vier keer uit. Er werden artikelen in gepubliceerd over onder andere de onthulling van het herinneringsmonument De Kock, het geslacht Van Swinderen, drie generatie bestuurders, de slag rond de Oosterhesselerbrug, de grote kei van Gees, het Drents oorijzer, de kledingshow door Dwingels Eigen, het levensverhaal van Lien van Driel, het logement Draayers enz, enz. De bestuursmededelingen werden dit jaar weer vijf keer aan de leden toegezonden. Vier keer werden ze gelijk met ons tijdschrift bezorgd.

Er werden vier ledenbijeenkomsten georganiseerd:
07 febEen avond met als spreker de heer Rinze Zijlstra uit Zwolle over Cornelis
 Jetses, tekenaar en illustrator van de beroemde schoolplaten en het
 leesplankje. Aanwezig waren 68 personen.
10 aprNa de algemene ledenvergadering was het de beurt aan de heer Erik
 Zwiggelaar uit Emmen met allerlei voorwerpen uit de Tweede wereldoorlog.
 Aanwezig waren 67 personen.
02 oktToonde de Stichting Dwingels Eigen uit Dwingeloo haar kledingcollectie vanaf
 1875 in een soort modeshow.
 Aanwezig waren 97 personen.
20 novNa de begrotingsvergadering vertelden de heren Schuthof en de Vries over
 leesboeken van vroeger.
 Aanwezig waren 54 personen.

Wij deden mee aan tal van activiteiten:
09 mrtIn samenwerking met ons lid Jan Geitz werd bij de ingang van de
 begraafplaats van Oosterhesselen het bordje "Oorlogsgraven" opgehangen.
14 aprWij organiseerden een middag voor onze vrijwilligers in De Zwerfkei te Gees.
 Bijna al onze vrijwilligers waren aanwezig. Natuur en Milieufederatie Drenthe
 verzorgde een presentatie over een fietsroute tussen Meppen en Gees en
 Harm Jan Lesschen over Gebruiken en Dank- en Feestdagen in Drenthe.
 Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van een aantal vrijwilligers.
26 juliHad onze vereniging een stand bij de stempelpost van de Drentse Rijwiel-
 vierdaagse in Zwinderen. Hier hebben wij een aantal oude gebruiksvoor-
 werpen tentoongesteld en onze boeken en tijdschriften uitgestald. We kunnen
 terugzien op een geslaagde, warme dag.
26 juliDe avond na de aanwezigheid bij de Drentse rijwielvierdaagse waren we weer
 aanwezig op ze zomermarkt te Gees.
01 sepMet een tweetal kramen waren we aanwezig op de Fly-Inn te Gees. Met mede-
 werking van onze vrijwilligers van het depot werd dit een geslaagde dag,
 geplaagd door heel veel wespen.
06 oktWaren we aanwezig op de vrijwilligersmarkt, welke werd gehouden op het
 terrein van Tilweg 1 te Gees.

Financieel verslag:

Balans per 31 december 2012
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas192,00Algemene reserve6.070,00
Bank25.674,00Bestemmingsreserves17.587,00
Te ontvangen / Vooruit betaald0,00Te betalen / Vooruit ontvangen1.143,00
  Voordelig saldo1.066,00
    
 25.866,00 25.866,00

Staat van Baten en Lasten 2012
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift8.776,00Contributies12.602,00
Activiteiten918,00Subsidies205,00
Werkgroepen89,00Van Grenssteen tot Kunstwerk1.395,00
Archief en Depot1.600,00Overige baten1.313,00
Ledenwerving en Voorlichting61,00  
Van Grenssteen tot Kunstwerk1.200,00  
Overige kosten1.805,00  
Voordelig saldo1.066,00  
    
 15.515,00 15.515,00

Toelichting balans:

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief en depot, reserve tijdschrift, reserve publicaties, reserve project stookhokken en reserve inrichting nieuw onderkomen.

Te betalen/vooruit ontvangen
Deze post heeft betrekking op ontvangen verkoopopbrengsten wegens voorverkoop van een nog te verschijnen boek.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten en de vrijwilligersmiddag.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten wegens verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top